Mewnwelediadau |
Published

Troseddau Corfforaethol – beth sydd angen i chi ei wybod

Cyflwyniad

Mae Troseddau Corfforaethol (Corporate Criminal Offences) yn ddarn o ddeddfwriaeth a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2017 sy’n canolbwyntio ar osgoi talu treth droseddol a rôl pob busnes o fewn hyn. Fe’i deddfwyd, yn rhannol, i sicrhau bod deddfwriaeth ddigonol yn cynnwys cyfranogiad busnesau mewn osgoi talu treth droseddol. O dan Adran 45 a 46 o Ddeddf Cyllid Troseddol 2017, mae osgoi talu treth sydd wedi ei hwyluso, neu a allai fod wedi ei atal gan endidau corfforaethol bellach yn drosedd.

Cwmpasu’r Ddeddfwriaeth

Mae deddfwriaeth Trosedd Corfforaethol yn cynnwys holl endidau corfforaethol y DU ac endidau corfforaethol sydd â chysylltiad â’r DU. Mae hyn yn golygu busnesau bach a mawr ac o fewn pob diwydiant. Mae’r rhain yn cynnwys osgoi talu treth ddomestig ac osgoi talu treth ryngwladol.

Beth mae’r Ddeddf Troseddau Corfforaethol yn ei olygu?

Os bydd ‘unigolyn cysylltiedig’ yn efadu treth yn droseddol, neu’n hwyluso efadu trethiant troseddol, ac nad yw’r busnes dan sylw’n gallu dangos ei fod wedi cymryd camau digonol i atal efadu treth o’r fath, mae’r busnes yn euog o drosedd. Gall cael eich dyfarnu’n euog o drosedd o fewn cyd-destun Ddeddf Troseddau Corfforaethol yn arwain at ddirwyon anghyfyngedig, sancsiynau rheoleiddio a chanlyniadau eraill megis niwed i enw da, colli cwsmeriaid ac ati.

Mae ‘person cysylltiedig’ yn cyfeirio at weithwyr, cyflenwyr, cwsmeriaid, asiantau, ac unrhyw un yr ystyrir o fod yn gweithredu ar ran y busnes. Mae Cyllid a Thollau EM wedi gwneud y diffiniad hwn yn fwriadol eang. Y bwriad y tu ôl i Ddeddf Troseddau Corfforaethol, yn rhannol, yw ysgogi newidiadau diwylliannol o fewn busnesau i geisio dileu’r drosedd o osgoi talu trethi.

Beth ddylai busnesau eu gwneud?

Un o’r elfennau allweddol y tu ôl i’r ddeddfwriaeth hon yw ei bod yn ofynnol i bob busnes gael rheolaethau mewnol digonol i atal y drosedd o osgoi talu trethi. Nid yw’n ddigonol cael rheolaethau mewnol cwbl gryf, mae’n ofynnol bod gennych reolaethau penodol o amgylch y ddeddf. Heb reolaethau penodol y ddeddf, gallai olygu na fyddech yn gallu dangos eich bod wedi cymryd camau rhesymol i atal osgoi talu treth droseddol o fewn archwiliad.

Os ydych am gymryd camau tuag at liniaru’ch amlygiad risg i osgoi talu treth droseddol a deddfwriaeth troseddau corfforaethol, cysylltwch â Sam Rose, a fydd yn gallu eich cynorthwyo.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.