Mewnwelediadau |
Published

Torri Tir: Gwireb twf busnes – gall y bos ddim gwneud popeth!

Yn ein cyfres Torri Tir, mi fydd ein tîm o gynghorwyr twf ac uwchraddio yn ateb eich cwestiynau. Yn y rhifyn hwn, rydym yn siarad ag Alun, Cyfarwyddwr Cyllid BIC.

Mae Alun yn Gyfrifydd Rheoli Siartredig gyda dros 40 mlynedd o brofiad ym maes cyllid o weithrediad ymarferol systemau ariannol i gyfarwyddiaeth ariannol cwmni FTSE 250, a rheoli is-gwmnïau. Fodd bynnag, nid yw ei brofiad yn gyfyngedig i’r sector cwmnïau mawr. Am y pymtheng mlynedd diwethaf, mae wedi bod yn gweithio gyda busnesau newydd a busnesau bach a chanolig yn darparu cyngor busnes strategol, darparu cynlluniau busnes, modelu amcanestyniadau ariannol a darparu ystod o wasanaethau ariannol a busnes.

C. Rwy’n dod yn fwy caeth i’m desg wrth i’m cwmni dyfu ond mae angen i mi wybod beth sy’n digwydd o hyd. Sut ydw i’n gallu datblygu system gwybodaeth reoli sy’n fy hysbysu heb orfod ymwneud â’r gwaith yn llythrennol?

A. Rydych chi eisoes wedi adnabod gwireb twf busnes: gall y bos ddim gwneud popeth! Efallai mai’r cam cyntaf fyddai penderfynu beth rydych chi’n hoffi ei wneud a beth nad ydych chi’n hoffi ei wneud – sy’n aml yn cyd-fynd â’r hyn rydych chi’n dda yn ei wneud a’r hyn nad ydych chi’n dda yn ei wneud. Unwaith y byddwch chi’n gwybod hynny, mi ddaw hi’n amlwg beth rydych chi am i eraill ei wneud.

Wrth i chi dyfu, mae’n debyg eich bod chi’n recriwtio gweithwyr newydd. Ydych chi’n recriwtio rhai gyda’r sgiliau hynny yr ydych chi am eu dirprwyo? Sy’n dod â ni at wireb twf busnes arall – recriwtiwch bobl sy’n well na chi bob amser!

Gadewch i ni dybio eich bod y tu ôl i’ch desg ac nad oes gennych gymaint o amser ag o’r blaen i fod mewn cysylltiad uniongyrchol â gweithrediadau. Felly, beth ydych chi eisiau ei wybod? Mynegiad sy’n cael ei orddefnyddio lawer – beth yw eich dangosyddion perfformiad allweddol? Fel canllaw, mae’r rhain yn ddangosyddion a fyddai’n dylanwadu ar eich penderfyniadau. Ceisiwch eu hysgrifennu i lawr a phenderfynu o ble y gallai’r wybodaeth ddod.

Mewn sefydliadau mawr, y cyfrifydd rheoli sy’n gyfrifol am gynhyrchu gwybodaeth reoli – boed yn ariannol neu fel arall. A ydych wedi cyrraedd maint a fyddai’n cyfiawnhau recriwtio cyfrifydd? Os na, a ydych chi wedi ystyried prynu’r arbenigedd yn rhan-amser?

Mae yna fynegiant gyda gwybodaeth reoli sy’n dweud “rubbish in – rubbish out”. Felly, pan fyddwch chi wedi penderfynu pa wybodaeth dda rydych chi ei eisiau, mae angen i chi sefydlu:

  • Bod data cywir, perthnasol ac amserol yn cael ei gasglu
  • Bod gennych systemau sy’n trosi data da yn wybodaeth ddefnyddiol

Peidiwch â gwneud y camgymeriad o feddwl bod systemau gwybodaeth gyfrifiadurol yn arbed amser. Maent yn gofyn am gasglu data disgybledig a chywir a bod pensaernïaeth y systemau yn addas ar gyfer cynhyrchu adroddiadau defnyddiol ar gyfer eich busnes.

I grynhoi:

  • Penderfynwch eich bod yn barod i fuddsoddi amser ac arian i gynhyrchu gwybodaeth reoli dda
  • Penderfynwch ar y wybodaeth rydych chi ei eisiau
  • Gweithio’n ôl y data sy’n ofynnol i gynhyrchu’r wybodaeth
  • Dewch o hyd i system gyfrifiadurol sy’n gallu cyflawni’ch gofynion

Yn olaf, peidiwch feddwl bod angen i chi fuddsoddi cannoedd o bunnoedd. Rydym wedi gweld mwy o fusnesau yn cael trafferth gyda systemau gor-benodol nag y maent y defnyddio systemau sydd ddim mor sbesiffig. Os ydych chi yng nghyfnod cynnar eich twf, mae’n ddigon posib mai’r cyfan sydd ei angen arnoch yw pecyn cyfrifon sylfaenol a sgiliau Excel.

Gall ein harbenigwyr tyfiant helpu eich tîm rheoli i ganolbwyntio ar y camau nesaf sydd eu hangen ar gyfer tyfu. P’un a yw’r gefnogaeth honno’n dod trwy arweinyddiaeth uwchraddio, cefnogaeth i weithredu’ch cynlluniau twf neu helpu i oresgyn rhwystrau, gall ein tîm eich tywys ar eich taith i dyfu. Os hoffech drafod eich gofynion gwybodaeth reoli, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.