Mewnwelediadau |
Published

Torri Tir: Corfforedig neu anghorfforedig – y wybodaeth

Yn ein cyfres Torri Tir, mi fydd ein tîm o gynghorwyr twf ac uwchraddio yn ateb eich cwestiynau. Yn y rhifyn hwn, rydym yn siarad â Sam Rose, Cyfarwyddwr Cyllid BIC.

Fel Ymgynghorydd Ariannol mae Sam yn darparu ystod o wasanaethau a chyngor, o gynorthwyo cleientiaid i gael cyllid dyled / ecwiti i reolaethau a threthi mewnol.

C. A ddylwn i fod yn fusnes corfforedig neu anghorfforedig?

A. Mae hwn yn gwestiwn y mae llawer o fusnesau yn gofyn. Bydd y ffordd rydych chi’n strwythuro’ch busnes yn effeithio ar eich gofynion gweinyddol, treth, tynnu arian, atebolrwydd, a sawl mater arall.

Beth yw Busnes Corfforedig?

Mae busnes corfforedig yn endid annibynnol cyfreithiol oddi wrth ei berchennog. Mae hyn yn golygu bod ganddo ei statws cyfreithiol ei hun, yn debyg i statws person.

Beth yw rhai o fanteision cael eich ymgorffori?

  • Mae’r rhwymedigaethau sy’n gysylltiedig â’r busnes hwn yn cael eu cadw yn uniongyrchol gan y busnes. Mae hyn yn golygu, os bydd cwmni’n mynd i ddwylo’r gweinyddwyr, nid yw’r perchnogion yn atebol am ddyledion y busnes (cyhyd â bod trafodion wedi’u cyflawni ar sail gyfreithiol a phriodol).
  • Mae busnes corfforedig yn dioddef treth gorfforaeth ar ei elw trethadwy ac yna pan fydd perchennog yn tynnu arian oddi wrth y cwmni gellir gwneud hyn trwy dalu difidend neu gyflog. Mae trethiant difidend yn is na threth cyflogaeth ac o ganlyniad mae busnes corfforedig yn fwy effeithlon o ran treth.

Beth yw rhai problemau pan fod busnes yn cael ei hymgorffori?

Mae busnes corfforedig yn cael ei reoleiddio ac o ganlyniad mae yna reoliad cymwys y mae’n rhaid cadw ato.

Beth yw busnes anghorfforedig?

Nid oes gan fusnes anghorfforedig hunaniaeth gyfreithiol y tu allan i’r bobl sy’n rheoli / yn berchen ar y cwmni.

Beth yw rhai o fanteision bod yn anghorfforedig?

  • Nid yw busnes anghorfforedig mor rheoledig â busnes corfforedig ac o ganlyniad mae’r lefel o weinyddiaeth yn is.
  • ● Os bydd eich busnes anghorfforedig yn cynhyrchu colledion, gellir didynnu’r colledion hyn o fathau eraill o incwm (megis incwm cyflogaeth). Mae hyn yn golygu bod eich incwm trethadwy yn is ac felly atebolrwydd treth. Nid oes modd trosglwyddo colledion busnes corfforedig i ffynonellau incwm eraill perchennog.
  • Nid oes angen cyhoeddi gwybodaeth fusnes anghorfforedig ar dŷ cwmnïau ac felly gall gwybodaeth fusnes aros yn breifat.

Beth yw rhai problemau o fod yn anghorfforedig?

  • Mae busnes anghorfforedig yn cael ei drethu ar elw fel incwm cyflogaeth beth bynnag yw lefel tynnu arian o fewn y busnes. Mae hyn yn golygu y cewch eich trethu beth bynnag yw’r swm o arian sy’n cael ei dynnu o’r busnes. Yn ychwanegol at hyn mae’r dreth ar incwm cyflogaeth yn fwy nag incwm difidend, dim ond gan fusnes corfforedig y mae incwm difidend ar gael.
  • Mae rhwymedigaethau busnes anghorfforedig yn ddiderfyn ac o ganlyniad os na all cwmni dalu ei ddyled pan fydd yn ddyledus bydd yn rhaid i berchnogion / rheolwyr y busnes dalu’r pris.

Beth ddylech chi ei wneud?

Mae pob busnes yn wahanol a bydd penderfynu a ddylid rhedeg busnes anghorfforedig neu ymgorffori’r busnes yn benodol i amgylchiadau’r busnes. Os hoffech gael cyngor pellach ynghylch yr hyn y dylech ei wneud, cysylltwch â Sam Rose a fydd yn gallu eich cynorthwyo.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.