Mewnwelediadau |
Published

Torri Tir: Codi arian ar gyfer cynhyrchu mwy

Yn ein cyfres Torri Tir, mi fydd ein tîm o gynghorwyr twf ac uwchraddio yn ateb eich cwestiynau. Yn y rhifyn hwn, rydym yn siarad ag Alun, Cyfarwyddwr Cyllid BIC.

Mae Alun yn Gyfrifydd Rheoli Siartredig gyda dros 40 mlynedd o brofiad ym maes cyllid o weithrediad ymarferol systemau ariannol i gyfarwyddiaeth ariannol cwmni FTSE 250, a rheoli is-gwmnïau. Fodd bynnag, nid yw ei brofiad yn gyfyngedig i’r sector cwmnïau mawr. Am y pymtheng mlynedd diwethaf mae Alun wedi bod yn gweithio gyda busnesau newydd a busnesau bach a chanolig yn darparu cyngor busnes strategol, darparu cynlluniau busnes, modelu amcanestyniadau ariannol a darparu ystod o wasanaethau ariannol a busnes.

C. Rydym yn bwriadu cynyddu cynhyrchiant ond mae angen inni fuddsoddi mewn peiriannau newydd. Sut dylen ni fynd ati i godi arian?

A. Wrth ateb, dwi’n cymryd bod y cyllid a geisir naill ai’n gyllid asedau neu’n fenthyciad tymor. Fodd bynnag, nodwch fod yna lwybrau posibl eraill ac efallai y byddai’n ddoeth ystyried dewisiadau amgen cyn ymrwymo i gyllid asedau / benthyciad tymor.

Rwy’n siŵr eich bod eisoes wedi gwneud eich gwaith cartref ar hyn ond i roi ateb cyflawn, y camau hanfodol cyntaf yw ystyried rhai cwestiynau sylfaenol:

 • A oes galw am y cynhyrchiad cynyddol arfaethedig?
 • Oes gennych chi’r lle i osod y peiriannau newydd yn ddiogel ac yn effeithiol?
 • A fydd gennych chi’r wybodaeth a’r llafur i redeg y peiriannau newydd?
 • A yw’r peiriannau’n dod o ffynhonnell ddibynadwy a fydd yn darparu gwaith atgyweirio a chynnal a chadw os oes angen?
 • A ydych wedi ystyried effaith ariannol lawn prynu’r peiriannau newydd? Yn benodol, a ydych chi wedi ystyried effaith ariannol cynnydd mewn cyfalaf gweithio (mae’n debyg y byddwch chi’n cario mwy o stoc a mwy o ddyledwyr masnach os bydd cynhyrchiant yn cynyddu).

Gan dybio bod y “gwaith cartref” hwn wedi’i wneud, ceisiwch roi eich hun yn esgidiau darparwr cyllid. Beth maen nhw eisiau ei wybod? Yn syml iawn, maen nhw eisiau cael eu hargyhoeddi y byddan nhw’n cael eu harian wedi’i ad-dalu gyda llog. Felly, sut ydych chi’n eu darbwyllo?

 • A yw’ch cyfrifon yn gyfredol? Fel arfer, bydd cyllidwyr eisiau gweld cyfrifon blynyddol hanesyddol llawn a chyfrifon rheoli diweddaraf. Oes gennych chi nhw? Ydyn nhw’n dangos eich bod yn fusnes da, proffidiol?
 • Oes gennych chi ragamcanion ariannol sy’n cwmpasu’r cyfnod o osod y peiriannau newydd a’r blynyddoedd cynnar (o leiaf) o ad-dalu benthyciad gyda llog?
 • Pe bai darpar ddarparwr cyllid yn ymweld â’ch busnes, a fyddent yn cael argraff o fusnes sy’n cael ei redeg yn effeithlon a’i reoli’n dda?
 • A fydd darparwr cronfa yn dod o hyd i unrhyw fwganod o fewn eich cwmni? Unrhyw fusnesau a fethwyd yn flaenorol? Sicrhewch fod gennych esboniad yn barod.
 • A oes gennych unrhyw gyfamodau banc neu amodau benthyciad blaenorol a fyddai’n cyfyngu ar y gallu cyfredol i fenthyca?
 • A fyddech chi’n barod i ddarparu gwarant bersonol os gofynnir am hynny? Nid yw hyn yn rhywbeth y byddem yn ei argymell ond mae darparwyr cyllid yn gofyn amdano’n aml.

Gall ein harbenigwyr tyfiant helpu eich tîm rheoli i ganolbwyntio ar y camau nesaf sydd eu hangen ar gyfer tyfu. P’un a yw’r gefnogaeth honno’n dod trwy arweinyddiaeth uwchraddio, cefnogaeth i weithredu’ch cynlluniau twf neu helpu i oresgyn rhwystrau, gall ein tîm eich tywys ar eich taith i dyfu. Os hoffech drafod agweddau ariannol a / neu dechnegol eich cynlluniau gyda thîm profiadol, cysylltwch â ni.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.