Mewnwelediadau |
Published

Taflen Dwyllo Cynllunio Strategol – 10 cam cychwynnol.

Mae cael strategaeth yn hanfodol i fusnesau llwyddiannus ac yn torri ar draws holl swyddogaethau gweithredol.

Mae’r strategaeth busnes yn nodi’r cyfeiriad y dylai’r busnes fynd, ei fwriad a’i uchelgeisiau; yna, yn cynllunio ar gyfer sut y bydd y busnes yn gweithio tuag at y bwriadau a’r uchelgeisiau hynny.

Dylai eich cynllun strategol ganolbwyntio ar amcanion tymor canolig i hirdymor, a phennu’r cyfeiriad ar gyfer y dyfodol, yn hytrach na chanolbwyntio ar enillion tymor byr. Ni ddylid gadael eich strategaeth i gasglu llwch a bod yn segur. Mae yna lawer o resymau ac achlysuron i ailedrych ar eich strategaeth. Boed hynny ar adegau o newid yn y busnes, wrth lansio gwasanaeth neu gynnyrch newydd, i weddnewid busnes sy’n methu, neu wrth ehangu eich busnes, gwasanaethau neu gynnyrch.

Fel y profir yn 2020, does dim ots faint o gynllunio na rhagweld, mae’n amhosib rhagweld beth sydd rownd y gornel. Fodd bynnag, mae un peth yn sicr, mae busnesau’n gwynebu cyfnod heriol; ond y rhai ystwyth, arloesol a gwydn yw’r rhai a fydd nid yn unig yn goroesi ond yn ffynnu ac yn tyfu.

I ddechrau, nid oes angen unrhyw offer na meddalwedd ffansi arnoch ar gyfer cynllunio strategol. Bydd trafodaethau strwythuredig gyda siartiau a nodiadau post-it yn sicrhau eich bod ar y trywydd cywir.

Er mwyn dechrau mynd i’r afael â’ch proses cynllunio strategol, diffiniwch y 10 maes allweddol hyn:

  • Y cynlluniau sydd eu hangen – beth ydym yn cynllunio ar ei gyfer a sut gall hyn integreiddio gyda chynlluniau/meysydd busnes/timau/amcanion eraill – gosod y ffiniau ond cydnabod y cysylltedd.
  • Rhanddeiliaid allweddol – pwy fydd yn dylanwadu ar y cynlluniau, pwy fydd yn eu gweithredu a phwy fydd yn cael eu heffeithio ganddynt?
  • Pobl allweddol– pwy yw’r noddwyr, eiriolwyr, cyfranogwyr a darpar wrthwynebwyr tebygol?
  • Amcanion – beth ydym ni eisiau ei gyflawni, pam, ac erbyn pryd? Beth sy’n gyraeddadwy o ystyried y gyllideb a’r adnoddau sydd ar gael?
  • Maint y Wobr– byddwch yn realistig ond gosodwch darged estynedig. Gwnewch yn siŵr bod yr elw posibl yn wirioneddol werth y buddsoddiad, yr egni, yr adnoddau ac unrhyw amhariad y bydd ei angen. A fyddai’r cynlluniau hyn yn cefnogi/hwyluso neu’n atal/rhwystro gweithgareddau eraill a beth yw goblygiadau cyffredinol hyn?
  • Chwant – a yw’r busnes ehangach a/neu’r bobl hollbwysig yn cyfrannu at y cynlluniau, a gawn ni’r cymorth, cyllid ac adnoddau i gyflawni’r cynlluniau o fewn amserlen realistig?
  • Mesurau a Metrigau SMART– sut ydym yn cadw cofnod o’n cynnydd? Sut a pha mor aml y byddwn yn adolygu hyn? Sut olwg fydd ar lwyddiant? Pa arwyddion/canlyniadau fyddai’n dechrau peri gofid?
  • Anogaeth – ydyn ni’n gweithio’n dda gyda’n tîm, cwsmeriaid, buddsoddwyr, defnyddwyr ac ati? Sut y byddant yn rhan o gyflawni’r cynlluniau’n llwyddiannus, a ydynt yn fodlon, yn ymroddedig, yn frwdfrydig ac yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn ein dyfodol?
  • Llwyddiannau a rhwystrau– beth allwn ni ei gyflawni’n gyflym i brofi bod y cynlluniau’n werth chweil, creu momentwm a chynnal y lefel o frwdfrydedd neu fuddsoddiad sydd ei angen. Beth fydd y pethau anoddaf i’w cyflawni a sut mae mynd i’r afael â’r rhain.
  • Bygythiadau, Risgiau a Rhwystrau – beth allai fynd o’i le, beth gall ein rhwystro, sut gallai ein cystadleuwyr ymateb, sut gallai cwsmeriaid allweddol ymateb? Asesu risgiau tebygolrwydd ac effaith a chwilio am ffyrdd y gallem liniaru yn erbyn y ffactorau hyn

Mae yna wahanol ddulliau o wneud hyn gyda phob un yn dibynnu ar y sefyllfa a’r personoliaethau dan sylw.

Weithiau – os nad yw pethau’n debygol o fod yn rhy ddadleuol a’ch bod eisiau’r manteision o brofiad a safbwyntiau amrywiol – mae’n dda i ddod â phobl ynghyd a thrafod pethau fel tîm neu grŵp ehangach. Weithiau mae’n rhaid i chi ddethol pobl fesul un oherwydd sensitifrwydd, gwrthdaro personoliaeth neu wrthdaro rhwng amcanion neu safbwyntiau!

CYSYLLTIEDIG: Ein dulliau i atal perfformiad gwael…

Rydym yn helpu ein cleientiaid i fod yn greadigol yn eu meddwl strategol a throi’r syniadau hynny yn werth i’w busnes.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.