Mewnwelediadau |
Published

Sut i adeiladu hunaniaeth eich brand gyda chanllaw arddull

Mae cysondeb yn hanfodol wrth feddwl am frandio.

Pur anaml y byddwch chi’n gweld brandiau adnabyddus yn gwyro oddi wrth eu harddull traddodiadol. Rydym wedi dod i gydnabod y brandiau hynny sydd mor adnabyddus boed drwy liw (Tiffany & co), ffont (Disney), siâp (potel Coca-Cola), neu slogan (I’m Lovin’ It).

Mae’r brandiau hyn yn byw a bod steil eu brand. Does dim angen cyllideb gwerth miliynau o bunnoedd a charfan gyfan o ddylunwyr arnoch chi er mwyn sicrhau cysondeb i’ch brand.

Ar gyfer busnesau bach sydd am gyfleu eu delwedd yn broffesiynol, neu sicrhau cysondeb rhwng adrannau, bydd treulio amser yn datblygu canllaw arddull brand yn caniatáu ichi gyfathrebu gofynion eich brand yn gyflym ac yn effeithlon. Mae canllaw arddull brand yn amlinellu’n glir eich canllawiau brand ac yn sicrhau proffesiynoldeb a chysondeb drwy eich holl negeseuon.

Yn gyntaf, beth yw canllaw arddull?

Mae canllaw arddull brand, (hy, llyfr brand, Beibl brand), yn ddogfen sy’n nodi elfennau allweddol hunaniaeth eich brand. Mae hunaniaeth eich brand yn fwy na’ch logo yn unig, mae’n cynnwys pob elfen sy’n gwneud eich brand yn unigryw; pob lliw, teipograffeg, delwedd sy’n chwarae rhan yn edrychiad ac ymdeimlad eich brand. Dylid ei ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer yr holl gynnwys rydych yn ei gynhyrchu. Y peth pwysicaf? Dylai fod yn glir a gellir ei ddyblygu gan bob aelod o’r tîm.

Dechreuwch gyda’ch personoliaeth

Eich canllaw arddull yw eich cyfle i sicrhau bod pob aelod o’ch tîm yn deall hanfodion allweddol eich brand. Mae hyn yn dechrau trwy gyfleu eich egwyddorion, gwerthoedd a nodau allweddol, sy’n gosod y llwyfan ar gyfer cyfleu personoliaeth eich brand i’ch cynulleidfa.

 • Dywedwch stori eich brand trwy rannu eich stori chi
 • Bwriad – Beth yw eich pwrpas – beth ydych chi’n ceisio’i gyflawni?
 • Gweledigaeth – Pam rydych chi’n gwneud yr hyn rydych chi’n ei wneud – beth yw eich dyheadau?
 • Gwerthoedd – Sut y byddwch chi’n cyflawni – beth yw eich egwyddorion arweiniol a’ch credoau sylfaenol
 • Cynulleidfa – Pwy mae’ch brand yn eu gwasanaethu – pwy yw’ch cwsmeriaid, a pham maen nhw’ch angen chi?

Erthygl cysylltiedig: Anatomeg persona cwsmer

Amlinellwch eich rheolau

Eich logo yw wyneb eich brand a dylai fod yn adnabyddadwy ar unwaith fel eich un chi. Yn yr adran hon o’ch canllaw arddull, nodwch eich rheolau manwl ar gyfer sut yn union i ddefnyddio’ch logo. Bydd hyn yn osgoi dryswch, ac yn sicrhau bod eich logo yn profi effaith weledol da.

 • Dangoswch eich logo ac unrhyw amrywiadau derbyniol h.y. a oes gennych fersiwn du a gwyn, a oes gennych eicon neu fersiwn testun yn unig
 • Faint o le clir y dylid cael o amgylch y logo er mwyn sicrhau yr effaith fwyaf?
 • Beth yw’r maint lleiaf y mae eich logo yn dal i fod yn ddarllenadwy mewn print ac yn ddigidol?
 • Ar ba gefndiroedd y gellir defnyddio’ch logo? H.y a yw’n dderbyniol newid lliw cefndir neu ei osod dros ddelwedd arall?
 • Beth na ddylid ei wneud? H.y rhowch rai enghreifftiau o’r rheolau ni ddylid eu torri, er enghraifft, newid y lliw, cropio, cylchdroi, ystumio.

Esboniwch anatomeg eich brand

Er mwyn helpu i adeiladu adnabyddiaeth brand, mae bod yn gyson ag elfennau ategol eich brandiau yn mynd yn bell. I ychwanegu cysondeb, nodwch eich lliwiau sylfaenol a’ch palet lliw ategol a sicrhewch deipograffeg sy’n adlewyrchu personoliaeth eich brandiau. Yr elfennau hyn fydd yn eich gwneud chi’n unigryw i’ch cystadleuwyr.

 • Beth yw eich lliwiau sylfaenol? Nodwch werthoedd RGB, cod lliwiau CMYK a chodau hex i’w defnyddio ar draws gwahanol gyfryngau.
 • A oes gennych is-balet? Dylai’r lliwiau hyn ategu’ch brand a chael eu defnyddio i ychwanegu bywiogrwydd
 • Pa ffontiau sydd gennych? Nodwch eich ffont dewisol ar draws gwahanol gyfryngau, dylai eich ffont adlewyrchu personoliaeth eich brand
 • Sut y dylid defnyddio eich ffont? A oes gennych chi ffontiau gwahanol ar gyfer penawdau a theitlau, neu a oes newid mewn meintiau h.y. ffont mwy o faint ar gyfer penawdau?

Mae lluniau yn bwysig

Os ydych chi’n defnyddio delweddau’n rheolaidd, boed hynny, yn ddarluniau neu’n ffotograffiaeth yn eich brandio, gwnewch yn siŵr eu cynnwys yn eich canllaw steil. Mae delweddaeth yn elfen bwerus a deniadol sy’n gallu cyfathrebu neges yn gyflym ac yn effeithlon i’ch cynulleidfa. Maent yn ychwanegu gwerth gwirioneddol pan gânt eu defnyddio’n gyson â’ch brand.

 • Beth yw eich arddull ffotograffig? Nodwch y cyfansoddiadau, cynlluniau lliw, arddulliau, a manylebau technegol
 • Pa bynciau sy’n dderbyniol? Rhowch fanylion y categorïau o ddelweddau sy’n cyd-fynd â’ch brand, ai eich cynhyrchion, pobl, swyddfeydd, natur ac ati…
 • Sut ydych chi’n defnyddio darluniau? Sylwch o dan ba amgylchiadau rydych chi’n defnyddio darluniau a nodwch eu pwrpas
 • Beth yw eich arddull darlunio? Nodwch fanylion ar y palet lliw a’r arddull

Eich llais

Dewch o hyd i’ch arddull ysgrifennu sy’n gweithio gyda’ch cynulleidfa darged ac sy’n cyd-fynd ag egwyddorion allweddol eich brand a amlinellwyd ar ddechrau’r ddogfen. Sicrhewch fod eich llais yn cael ei gyfathrebu’n gyson ar draws pob un o’ch sianeli trwy roi enghreifftiau yn eich canllaw arddull.

 • Byddwch yn fanwl yn eich tôn – amlygwch y ffordd rydych chi’n siarad â’ch cwsmeriaid, boed hynny’n chwareus neu’n awdurdodol, mae cysondeb yn bwysig
 • Nodwch unrhyw fanylion – pa fanylion ynglŷn â gramadeg ac atalnodi sy’n bwysig i chi?
 • Rhowch enghreifftiau clir – byddwch yn esiampl dda trwy roi rhai enghreifftiau o sut y gellir cymhwyso llais y brand
 • Cyfathrebwch y ‘da’ a’r ‘drwg’ – dangoswch beth sy’n gweithio ar gyfer gramadeg, atalnodi, sillafu, geirfa ac ati, gyda rhestr o bethau i’w gwneud a’r rhai na ddylid eu gwneud, neu cynhwyswch enghreifftiau o eiriau rydych yn eu hoffi a ddim yn eu hoffi.

Rhowch y cyfan yn ei gyd-destun

Nawr eich bod wedi nodi’n glir agweddau allweddol eich brand, mae’n bryd ei roi ar waith. Dangoswch sut y gellir cymhwyso’r canllaw ar draws gwahanol gyfryngau, a rhowch enghreifftiau go iawn. Cynhwyswch restr o dempledi y gellir eu defnyddio i sicrhau cysondeb.

Pwyntiau Pwysig:

 • Gwnewch yn siŵr bod eich canllaw steil yn cydymffurfio â’ch set o reolau eich hun – h.y. defnyddiwch y tôn a grybwyllwyd gennych a defnyddiwch y delweddau yn unol â hynny. Mae eich canllaw arddull yn gyfle i ddangos sut y dylid cymhwyso’ch brand.
 • Gwnewch yn siŵr ei fod yn ddefnyddiol i’ch tîm. Does dim pwrpas mewn canllaw arddull sy’n eistedd yn segur. Meddyliwch am y fformat mwyaf ymarferol i gyflwyno’r canllaw i’ch tîm. PDF? Ar-lein?
 • TL;DR* too long didn’t read. Ystyriwch greu crynodeb un dudalen o’r pwyntiau allweddol o’r canllaw. Er y gall y canllaw arddull yn ei gyfanrwydd fanylu, gall cael taflen fras gyda’r wybodaeth allweddol helpu’r tîm i ddod o hyd i atebion yn gyflym.
 • Dangoswch enghreifftiau trwy gydol y canllaw. Dangoswch yn weledol yr hyn y dylid ei wneud a hyd yn oed yr hyn na ddylid ei wneud. Gellir eu defnyddio fel cyfeiriadaeth weledol.

Mae ein tîm marchnata strategol wedi gweithio ar lefelau uchel o fewn diwydiant ac yn cynnig mewnwelediad, craffter busnes a chreadigrwydd i’ch helpu i weithredu’ch cynlluniau marchnata. Dysgwch am y cymorth marchnata rydym yn ei gynnig yma.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.