Mewnwelediadau |
Published

Sut dwi’n sicrhau bod arloesedd yn cael ei reoli’n strategol?

O’r syniad cychwynnol hyd at lansio’r cynnyrch, bydd eglurder yn eich strategaeth arloesi yn sicrhau eich bod yn symud eich busnes i’r cyfeiriad cywir.

Dim hap a damwain sy’n gyfrifol am lwyddiant athletwr Olympaidd. Er mwyn llwyddo, maent yn defnyddio dull strwythuredig o gyflawni eu hamcan sy’n cael ei ddatblygu a’i weithredu dros nifer o flynyddoedd.

Mae’r un peth yn wir am arloesedd – mae’n fwy na dim ond lwc! Er mwyn llwyddo, mae angen iddo fod yn fanwl ac mae angen iddo fod yn strwythuredig.

Wedi dweud hyn, mae arloesedd yn aml yn cael ei anghofio. Er bod ei bwysigrwydd yn cael ei gydnabod yn aml, pur anaml y mae’n flaenoriaeth. Gall pob un ohonom fod yn euog o fod yn brysur gyda phwysau gwaith dyddiol, sydd weithiau’n golygu nad ydym yn gwneud amser i gynllunio ar gyfer cyfeiriad y busnes i’r dyfodol. Mae ymagwedd strwythuredig at arloesedd yn helpu osgoi disgyn i’r cylch hwn trwy ddod ag arloesedd yn flaenoriaeth.

Mae ‘na lu o fanteision am weithredu strategaeth arloesedd, ond i grynhoi, bydd ymagwedd strwythuredig yn sicrhau:

 • Datblygu marchnadoedd newydd
 • Aros o flaen eich cystadleuaeth
 • Dod â ffrydiau refeniw newydd
 • Canolbwyntio adnoddau’n effeithlon
 • Cael gwared ar dagfeydd
 • Lleihau costau
 • Gwella siawns o lwyddiant
 • Galluogi sefydliad i aros yn gynaliadwy
 • Ymgysylltu eich gweithlu

Felly, sut ydych chi’n mynd ati i ddatblygu ymagwedd strategol at arloesi?

Yn yr erthygl hon, byddwn yn nodi camau allweddol y daith arloesedd a pha allbynnau allweddol y dylech fod yn anelu atynt ar bob cam.

Cynllun Map Ymchwil a Datblygu BIC Innovation yw ein glasbrint profedig ar gyfer gweithredu diwylliant o arloesedd yn eich busnes. Mae wedi cefnogi llawer o fusnesau i greu strategaeth ymchwil a datblygu cadarn, hyd at ddatblygu cynllun tactegol ar gyfer ei weithredu.

BIC Innovation RandD Roadmap

Image: Implementing innovation management using the BIC Innovation R&D Roadmap

Syniadau Cychwynnol

Mae hel syniadau cychwynnol ar gyfer syniadau newydd yn rhan hanfodol o’r broses ‘syniadau’. Meddyliwch am yr hyn yr hoffech i’ch cwmni fod yn ei wneud yn y 5-10 mlynedd nesaf, a beth fyddai angen i chi fod yn ei wneud er mwyn cyrraedd yno. Beth yw tueddiadau presennol y farchnad? Beth yw eich cryfderau presennol? Ble mae’r cyfleoedd yn ymddangos? Mae’n bwysig bod mor eang â phosibl er mwyn annog y cyfranogwyr i nodi, rhannu ac adeiladu syniadau newydd a chyffrous.

CYSYLLTIEDIG: Getting the most out of your brainstorming sessions

Mae’r ymarfer o hel syniadau yn rhywbeth y dylech ei wneud yn flynyddol fel eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn eich marchnad a’r technolegau newydd sydd ar gael. Os nad ydych wedi cynnal ymarfer hel syniadau o’r blaen, dylech ystyried defnyddio hwylusydd (ar gyfer y sesiwn gyntaf o leiaf). Mae yna lawer o awgrymiadau syml a all wneud byd o wahaniaeth wrth gynnal sesiwn syniadau a gall hwylusydd eich helpu gyda’r broses honno.

Dewis Prosiectau

Nawr eich bod wedi cynhyrchu tipyn o syniadau o’ch sesiwn trafod, gallwch ddefnyddio’r rhain i lywio eich dewis o brosiectau.

Datblygwch friff prosiect a fydd yn arwain eich penderfyniad ynghylch a ddylid mynd â’ch prosiectau dethol drwodd i’r broses NPD ffurfiol. Yn y cyfnod cynnar hwn, efallai y bydd yr atebion i’r cwestiynau hyn yn ddamcaniaethol ar eich rhan chi ac mae hyn yn hollol dderbyniol. Ar ei symlaf, bydd angen i friff y prosiect gwmpasu’r meysydd canlynol.

 1. Beth yw’r syniad? Disgrifiwch y cysyniad.
 2. A yw’n ddymunol? A oes unrhyw un ei eisiau?
 3. A yw’n dechnegol ymarferol? Oes modd iddo weithio?
 4. A yw’n ariannol hyfyw? A yw’r elw ar fuddsoddiad yn dderbyniol?

Mae’n sicr ar hyn o bryd y bydd angen i chi wneud rhywfaint o ymchwil sylfaenol i’r syniadau mwyaf addawol er mwyn datblygu eich syniadau a phenderfynu pa rai i ddatblygu ymhellach.

Blaenoriaethu

Unwaith y bydd adolygiad cychwynnol eich syniad wedi’i gynnal, dyma’r adeg y mae’r syniad yn dechrau dod yn rhywbeth mwy na dim ond “syniad”. Dyma’r pwynt y byddwch yn dechrau gosod y sylfaen i’r syniad hwnnw ddod yn fyw. Mae cyfathrebu’r syniad yn bwysig. Mae’n hanfodol felly bod popeth yn cael ei baratoi’n drylwyr er mwyn i’r syniad allu fynd yn ei flaen.

Bydd angen i chi fireinio a ffocysu eich syniadau. I wneud hyn paratowch gynllun gweithredu prosiect (neu PEP yn Saesneg – Project Execution Plan). Bydd hyn yn strwythuro sut allwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a data, cynnal profion ac ymchwilio i farchnadoedd, er mwyn cadarnhau eich cred bod gan y prosiect potensial, ac yn bosib i’w gyflawni.

Adnoddau

Nawr bydd angen tystiolaeth eich bod wedi cynnal rhai profion neu wedi casglu data, neu ddangos eich bod wedi ystyried pob agwedd i ymrwymo adnoddau i ddatblygu’r cysyniad. Dylid ystyried yr holl adnoddau angenrheidiol gan gynnwys pobl, sgiliau, offer, cyfleusterau a chyllid, a dylech hefyd nodi bylchau adnoddau y bydd angen eu llenwi.

Y pwrpas fydd ceisio sicrhau cymeradwyaeth rheolwyr a chymeradwyaeth ariannol i ddatblygu’r syniad hwn. Dyma hefyd y pwynt y dylid ystyried ROI (Return on Investment / Enillion ar Fuddsoddiad) yn fwy manwl, er mwyn sicrhau bod y prosiect yn gynaliadwy ac yn broffidiol.

Yn ogystal, peidiwch ag anghofio ei bod yn bwysig ystyried a fyddai’r prosiect yn denu credydau treth ymchwil a datblygu gan CThEM ac efallai y byddai’n werth derbyn rhywfaint o gyngor ar hyn.

Cynllunio

Mireiniwch eich PEP trwy gynhyrchu cynllun datblygu manwl. Bydd yn cael ei ddefnyddio i gyfarwyddo gwaith ac adroddir arno ym mhob cyfarfod. Mae’n bwysig bod y cynllun yn cwmpasu o leiaf gynllun manwl o weithgarwch datblygu ar gyfer technegol, marchnata a gweithrediadau. Gan gynnwys yr amser i gwblhau camau gweithredu a’r dyddiad lansio a ragwelir.

CYSYLLTIEDIG: Tried and tested planning tools to prevent poor performance

Monitro a Gwerthuso

Mae’n hanfodol sicrhau bod cynnydd y prosiect yn cael ei fonitro ym mhob cyfarfod. Y wybodaeth allweddol y mae angen i’r rheolwr prosiect ei chyflwyno ym mhob cyfarfod yw:

 • Atgoffa beth yw nodau ac amcanion gwreiddiol y prosiect
 • Adroddiad ar gynnydd yn erbyn yr amserlenni a nodir yn y broses gynllunio
 • Crynodeb o’r risgiau a’r heriau allweddol presennol a sut maent yn cael eu goresgyn
 • Y camau nesaf

Mae monitro’r prosiect yn briodol yn caniatáu i unrhyw benderfyniadau allweddol gael eu gwneud
pe bai angen newid cyfeiriad y prosiect neu os nad yw’n hyfyw a bod angen
terfynu’r prosiect.

Treialu, Profi a Chynhyrchu

Ar y pwynt hwn, rydych yn cwblhau’r broses weithredol ac yn cynnal treialon peilot ar raddfa lawn neu efallai yn dechrau ar eich rhediadau cynhyrchu cyntaf. Dylid nodi anawsterau neu faterion a gafwyd a’u datrys ar y pryd. Dylid nodi a chytuno ar ddiwygiadau i’r prosesau gyda’r holl randdeiliaid allweddol.

Ar yr un pryd, gweithiwch gyda darpar gwsmeriaid i sicrhau bod y cynnyrch neu’r gwasanaeth newydd yn cyd-fynd â’u disgwyliadau.

Lansio’r Cynnyrch

Ar y pwynt hwn rydych chi’n barod i fynd i brofi’r farchnad ac mae’ch syniad bellach yn realiti. Fodd bynnag, nid yw’r gwaith ar ben gan fod angen i chi nawr sefydlu’ch cynnyrch yn y farchnad, ei gyflwyno’n gyson, i’r ansawdd disgwyliedig, a chynnal proffidioldeb. Cofiwch, a ydych chi wedi nodi’r ‘gwersi a ddysgwyd’ o’r prosiect hwn?

Mae’r erthygl hon yn rhoi arweiniad byr i’r broses o gynhyrchu syniadau i lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd. Dau bwynt pwysig i’w cofio yw gall syniad, ar unrhyw gam o’r prosiect, gael ei derfynu neu’i adael, fodd bynnag, dylid ei gofnodi a’i archifo rhag ofn iddo gael ei adfywio neu fod angen unrhyw gamau pellach.

Yn ail, ar ddiwedd prosiect, dylech bob amser gael adolygiad ‘gwersi a ddysgwyd’ fel eich bod yn gwella eich ffyrdd o weithio yn barhaus.

Rydym yn gweithio’n rheolaidd gyda busnesau ar sail fanwl, estynedig, i lywio a sefydlu strategaeth Ymchwil a Datblygu. Darllenwch mwy

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.