Mewnwelediadau |
Published

Peidiwch â rhagdybio! Sut i ddechrau gydag ymchwil marchnad a mewnwelediadau

Yr elfen allweddol yw gwybod y pwnc a maes y pwnc – peidiwch â rhagdybio!

Mae angen i chi wybod defnydd eich cynhyrchion a pham – mae hyn yn eich helpu i weld pa farchnadoedd y bydd y cynnyrch yn eu cyrraedd. Bydd hyn yn helpu wrth farchnata’r cynnyrch.

Dychmygwch fod gennych chi far byrbryd newydd sy’n isel mewn siwgr, yn uchel mewn protein ac yn addas ar gyfer feganiaid.

Cymerwch gam yn ôl ac edrychwch ar yr holl elfennau sydd yn y cynnyrch:

 • Beth yw’r farchnad ar gyfer bariau byrbrydau?
 • Beth yw’r farchnad ar gyfer siwgr isel, protein uchel, a feganiaeth?
 • Pa elfen(au) yw’r meysydd allweddol sy’n symud y farchnad honno ymlaen?

Dechreuwch gyda throsolwg eang o elfennau allweddol y cynnyrch, ac yna gallwch edrych ar bob elfen o’r farchnad ac yna dod â nhw at ei gilydd i adeiladu corff o dystiolaeth. Bydd hyn yn helpu i nodi demograffeg defnyddwyr allweddol.

A yw’n cyd-fynd â thueddiadau eraill?

Mae hyn yn cynnwys delfrydau, gwerthoedd, ethos y cynnyrch a brand. Gellir cysylltu’r meysydd a nodir â pholisi, dyheadau defnyddwyr, achosion tueddiadol – mae’r rhain yn gwella’r apêl ymhellach.

Ar y pwynt hwn, mae’n werth cofio nad yw mwy bob amser yn well. Nid oes angen i’r cynnyrch fodloni pob marchnad na thuedd sy’n dod i’r amlwg.

Er enghraifft, pa dueddiadau iechyd y dylent eu targedu? Bydd gormod o gysylltiadau yn gwanhau’r cynnyrch ac yn lleihau’r apêl. Ond trwy nodi’r meysydd mwyaf proffidiol y gall y cynnyrch ffynnu, byddwch yn nodi pwy fyddai’n debygol o’i brynu, ac yn bwysicach fyth, ail-brynu.

Darllenwch gymaint â phosibl, a thaflwch gynnwys sydd naill ai wedi’i noddi neu sydd ddim yn darparu rhesymeg gredadwy, i gefnogi’r rhagfynegiadau.

Nodwch wir heriau’r farchnad – mae’r cynhyrchion sydd wedi’u cynllunio ar gyfer heneiddio’n iach yn enghraifft wych gan nad oes neb eisiau cydnabod eu bod yn ‘hen’, ac eto dyma’r ddemograffeg defnyddwyr sy’n tyfu fwyaf.

Mae angen i chi chwilio am ymchwil sy’n cyflwyno safbwyntiau amrywiol ac yn chwilio am atebion i’r heriau a’r cyfleoedd.

Defnyddiwch adroddiadau marchnad sydd â llenyddiaeth wyddonol

O feddwl am ein bar byrbryd fegan newydd; gwnewch yn siwr eich bod yn deall y demograffig. Pa dueddiadau iechyd sydd yn bwysig iddynt a phwy fyddai am weld cynhwysion neu echdynion â phriodweddau penodol? Yna mae’n hanfodol darllen y llenyddiaeth academaidd i gefnogi’r defnydd.

Edrychwch pa gynnyrch neu gynhyrchion tebyg sydd eisoes ar gael yn fasnachol. Bydd hyn yn rhoi rhywfaint o gefndir gwyddonol sydd tu ôl i’r defnydd o gynnyrch, gan roi pwysau a rhesymu i’r ‘pam’ y byddai cynnyrch tebyg yn cael ei ddefnyddio a’i lwyddiannau posibl.

Os nad ydych yn hyderus i ddehongli’r wyddoniaeth, dewch o hyd i arbenigwr yn y maes a gofynnwch iddynt egluro; os na ellir esbonio’r pwnc yn syml, mae naill ai’n rhy gymhleth i gyrraedd y farchnad brif ffrwd neu nid yw’n cael ei ddeall yn llawn ac mae angen mwy o ymchwil.

Mae’n bwysig darganfod pa ymchwil sy’n digwydd ar y cudd – enghraifft dda yw’r marchnadoedd iechyd treulio bwyd a microbiomau perfedd. Nodwyd bod hyn yn duedd macro iechyd sydd wedi newid yr holl gynhyrchion sy’n gysylltiedig ag iechyd a’u safle ers hynny.

Darparodd astudiaethau ymchwil byd-eang dystiolaeth o lawer o batrymau blaenorol yn ymwneud â phynciau fel echelin y perfedd-ymennydd, y defnydd o pre- a pro-biotegau, a hyd yn oed trawsblaniadau ysgarthol. Mae’r ymchwil cynyddol hwn wedi helpu i ffurfio corff gwych o dystiolaeth i ategu’r rhagdybiaethau bod rhyngweithio bacteria’r perfedd yn cael mwy o ddylanwad ar iechyd nag a ddelweddwyd erioed o’r blaen. Mae’n nodi bod rhai bwydydd, atchwanegion, dyfeisiau amgylcheddol, neu gynhyrchion leddfu straen yn effeithio ar amrywiaeth y microbiotas coloneiddio sy’n modiwleiddio risg clefyd yr unigolyn, iechyd meddwl a statws iechyd cyffredinol. Mae’r rhain i gyd yn cynorthwyo gyda thwf y farchnad.

Fel y crybwyllwyd, rydym yn argymell yn gryf i chwilio am eraill sydd ag arbenigedd o fewn y farchnad, y pwnc a’r apêl ddemograffig. Gellir casglu’r dystiolaeth hon a’i defnyddio’n wrthrychol i gefnogi’r rhagamcanion marchnad neu wneud rhagamcaniad cyn bod ymchwil marchnad gredadwy ar gael. Gofynnwch i’r arbenigwr:

 • Beth yw eu profiad?
 • Beth maen nhw wedi’i weld dros y blynyddoedd o fewn y diwydiant?
 • A ydynt wedi gweld cynnyrch o’r fath yn cael ei ddatblygu o’r blaen?

Ni welwyd llwyddiant yn syth gyda rhai cynhyrchion newydd. Gall hwn fod oherwydd eu bod ‘cyn eu hamser’ ac felly ddim yn cysylltu gyda’r defnyddiwr ar yr adeg honno. Dyna pam ei bod yn allweddol i ddewis y priodweddau cywir.

Beth sydd ar y farchnad yn barod, oes lle am gynnyrch newydd? Gellir adeiladu hygrededd cynnyrch neu gynhwysyn trwy edrych ar y tueddiadau cysylltiedig, cynhyrchion a thwf y farchnad.

Er enghraifft, os oeddech chi eisiau datblygu cynnyrch protein yn seiliedig ar blanhigion, edrychwch ar y rhesymau pam mae defnyddwyr yn prynu protein planhigion, yn hytrach na phrotein anifeiliaid.

Yna nodwch:

 • Beth yw’r opsiynau protein sy’n seiliedig ar blanhigion?
 • Pa dwf a welwyd gyda’r opsiynau eraill?
 • Sut maent yn gwahaniaethu o ran maeth, yn ôl blas, yn ôl ymddangosiad ac yn ôl ymarferoldeb?
 • Beth yw’r gallu prosesu,
 • A yw’r gadwyn gyflenwi yn gadarn?

Bydd yr atebion hyn yn cynorthwyo llwyddiant masnachol y cynnyrch. Gellir datblygu dewisiadau amgen pellach wrth i’r galluoedd prosesu ddatblygu.

Felly, mae’n syniad da gweithio tuag yn ôl ac edrych ar y tueddiadau macro a’u marchnad, yna tueddiadau micro a’u marchnadoedd.

Bydd prisiadau marchnad amrywiol yn rhagweld twf uchel, ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu ei fod yn amser gwych i ymuno â’r farchnad – gofynnwch i chi’ch hun, a yw’r farchnad eisoes yn llawn, beth mae’ch cynnyrch yn ei gyfrannu i’r categori, ac a ydych chi wedi nodi lle clir i’ch cynnyrch chi? Beth yw eich USP?

Mae cysylltu’r marchnadoedd yn ddefnyddiol er mwyn cael darlun ehangach. Mae dehongli rhywfaint (neu’r rhan fwyaf!!) o ymchwil marchnad ar farchnadoedd newydd/datblygol yn dipyn o hunllef gan ei fod yn aml yn seiliedig ar ragdybiaethau o farchnadoedd tebyg. Mae croesgyfeirio papurau academaidd ac edrych ar yr hyn sydd yn y cynnyrch a’i ganlyniad bwriedig (mewn cynhyrchion bwyd/diod) yn ddefnyddiol iawn i weld sut y bydd yn apelio ac at bwy y mae’n mynd i apelio.

Os oes eisoes gennych gynnyrch sy’n llwyddiannus ar y farchnad a’ch bod yn bwriadu lansio llinellau cynnyrch newydd, ychwanegol, argymhellir yn gryf eich bod yn defnyddio’ch defnyddwyr presennol i chwilio am yr hyn y maent ei eisiau, yr hyn sydd ei angen arnynt, neu faint maent yn barod i dalu amdano.

Mae angen strategaeth glir i sicrhau bod y cynnyrch yn bodloni gofynion y defnyddiwr targed.

Rydym yn helpu ein cleientiaid i fod yn greadigol yn eu meddwl strategol a throi’r syniadau hynny yn werth i’w busnes. Darllenwch mwy

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.