Newyddion |
Published

Pam wnaethon ni gymryd yr addewid Pasbort Academi Sgiliau Genedlaethol ?

Rydym yn falch o fod yn gefnogwr i Addewid Pasbort Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Gyrfaoedd Bwyd a Diod, sy’n ceisio helpu pobl ifanc i ddod o hyd i’w gyrfa ddewisol yn ein sector bwyd a diod ffyniannus. Fel cwmni, rydym yn gweithio’n agos gyda busnesau bwyd a diod o bob lliw a llun, ac mae dod o hyd i dalent addas yn her gyffredin y mae llawer yn y sector yn ei wynebu. Rydym hefyd yn croesawu pobl ifanc i ymuno â’n tîm sy’n tyfu, boed ar brofiad gwaith, lleoliadau myfyrwyr neu fel eu cam cyntaf mewn gyrfa amrywiol a chyffrous gan helpu ein cleientiaid i gyflawni eu huchelgeisiau twf.

Jake Tregoning with the BIC Innovation Food and Drink Careers Passport Pledge at the BIC Bridgend Office

Fel rhan o’n haddewid, mae dau aelod o’n tîm, Natalie Rouse a Jake Tregoning, wedi’u hyfforddi i fod yn Llysgenhadon Blasus neu yn Tasty Ambassadors, a byddant yn ymweld ag ysgolion a cholegau i rannu eu hangerdd a’u brwdfrydedd am y sector bwyd a diod.

Meddai Natalie, “Ymunais â BIC fel ymchwilydd ar brosiect Bwyd y Dyfodol yn 2019 fel Ymchwilydd Marchnadoedd a Thechnolegau. Mae rôl hon wedi esblygu ers hynny – yn rhychwantu ymchwil i gynhwysion newydd ac ymchwilio i nodweddion swyddogaethol amaethyddiaeth draddodiadol, yn ogystal â mentrau bwyd cymunedol ac ymchwil protein pryfed hefyd!

Yr amrywiaeth i mi sy’n wirioneddol amlygu’r ystod gyffrous ac amrywiol o ymchwil a datblygu o fewn y diwydiant bwyd; pob un wedi sicrhau effaith fawr ar iechyd y genedl, y system fwyd, datblygiad bwyd ac yn y pen draw, y bwydydd a welwn ar y silffoedd i’w bwyta.

Mae fy rôl yn cyfuno fy angerdd personol o iechyd, maeth, a’r amgylchedd. Mae’n datblygu’n barhaus a bob dydd rwy’n dysgu rhywbeth newydd! Fodd bynnag, fe gymerodd dipyn o amser i mi ddarganfod y llwybr gyrfa berffaith i mi, gan nad oeddwn yn ymwybodol o’r holl rolau ymchwil o fewn y diwydiant bwyd!

Roeddwn i eisiau bod yn Llysgennad Blasus i dynnu sylw at amrywiaeth a natur ddeinamig y rolau o fewn y diwydiant bwyd a gyda chyfoeth o gyfleoedd gyrfa yn aros – mae ‘na rhywbeth i bawb!”

Ychwanegodd Jake, “Tra yn y brifysgol, dechreuais weithio ar fferm Cyder leol yng Nghernyw – dyma le y dechreuodd fy angerdd am y diwydiant diodydd. Doeddwn i ddim yn ymwybodol o’r holl rolau oedd gan y diwydiant bwyd a diod i’w cynnig ac yn y diwedd fe wnes i weithio ar draws y busnes a chael profiadau gwerthfawr.

Roeddwn i eisiau bod yn Llysgennad Blasus er mwyn sicrhau fod pobl ifanc yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd gan y diwydiant bwyd a diod i’w cynnig. Nid ffedogau na rhwydi gwallt mohono i gyd, mae llawer o swyddi eraill ar gael.

Rwyf bellach yn gweithio yn nhîm marchnata BIC Innovation ar y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy. Rydym yn cefnogi busnesau bwyd a diod i dyfu yng Nghymru. Mae’n braf bod ar y pen arall a chefnogi’r mathau hyn o fusnesau.”


Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i elwa o’n perthnasoedd cryf ag Ysgol Busnes Caerdydd a Phrifysgol Bangor ac wedi bod yn falch o gynnal lleoliadau myfyrwyr yn ein swyddfeydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Ynys Môn. Mae’n bartneriaeth wych – mae’r myfyrwyr yn dysgu llawer o sgiliau busnes proffesiynol ac ymarferol wrth wneud cyfraniad uniongyrchol a gwych i’n busnes, boed yn gweithio ar brosiectau cleient penodol, neu’n helpu i lunio ein dyfodol trwy ymchwil.

Rydym yn hynod falch o ymuno â’r addewid wrth i ni weithio gyda’r Academi Sgiliau Genedlaethol trwy nifer o’n prosiectau a’n rhaglenni bwyd a diod. Eleni, roeddem yn falch o dreialu rhaglen lleoliadau myfyrwyr gydag Ysgol Busnes Caerdydd trwy un o’n prosiectau, Y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru. Gan weithio gyda’r Ysgol Busnes, fe lwyddom i baru 6 myfyriwr â busnesau bwyd ar gyfer eu lleoliadau diwydiannol 20 wythnos. Mae’r adborth a gawsom gan y myfyrwyr a’r busnesau wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae’r myfyrwyr wedi gweithio ar ystod eang o brosiectau gyda’u busnesau ac wedi ennill sgiliau gweithle pwysig wrth helpu busnesau i symud ymlaen ar y prosiectau hyn.


Gallwch ddarganfod mwy am y Pasbort Gyrfaoedd Bwyd a Diod ac ymuno â’r addewid yma: https://fdcp.co.uk/

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.