Blog |
Published

Pam fod yr iaith Gymraeg yn bwysig i ni?

Mae gwreiddiau BIC yn rhedeg yn nwfn yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd gan 3 cyfarwyddwr Cymraeg ac yn falch y gallai ddarparu ei wasanaethau’n ddwyieithog.

Mae gwreiddiau BIC yn rhedeg yn nwfn yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd gan 3 cyfarwyddwr Cymraeg ac yn falch y gallai ddarparu ei wasanaethau’n ddwyieithog.

Gan fod gan y Gymraeg statws cyfartal â Saesneg yng Nghymru, ac mae’n well gan rai cleientiaid ddelio yn y Gymraeg, mae cael cyfran o’r tîm sy’n gallu cyfathrebu yn iaith dewis ein cleient yn cynnig budd ychwanegol. Mae’r siroedd sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn siroedd gwledig lle mae amaethyddiaeth a’r diwydiant bwyd yn bwysig. Er mwyn ymgysylltu’n llawn â’r sectorau hyn a phartneriaid eraill, mae’n bwysig i ni ein bod yn gallu darparu gwasanaeth mewn iaith o ddewis.

Yn ogystal â darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog, gan sicrhau bod ein gweithgareddau’n cydymffurfio â safonau’r Gymraeg, rydym ni hefyd wedi ymrwymo i’r Gymraeg ac yn deall yn glir yr egwyddor o drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb.

Mae ein hymrwymiad i’r Gymraeg yn cynnwys:

  • Mae gennym bolisi Cymraeg sy’n cydnabod Mesur Cymraeg (Cymru) 2011 sy’n rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru
  • Cymraeg yw iaith gyntaf llawer o’n tîm sydd yn ein swyddfeydd yn y Gogledd a’r De.
  • Anogir pob aelod o staff, gan gynnwys dysgwyr, i ddatblygu eu sgiliau iaith dwyieithog
  • Rydym yn cynnig cymorth ariannol i weithwyr sydd am wella eu sgiliau Cymraeg
  • Mae’r Gymraeg yr un mor bwysig â Saesneg mewn cylchlythyrau, e-byst, deunyddiau prosiect, gan gynnwys deunyddiau hyrwyddo
  • Rydym yn ymdrechu i ateb galwadau gan ddefnyddio’r Gymraeg fel cyfarchiad cychwynnol lle bo hynny’n bosibl
  • Rydym yn cadw at reoliadau cyfieithu mewn digwyddiadau
  • Gellir cyflwyno prosiectau i gleientiaid yn y Gymraeg neu’n Saesneg.

Dyma beth sydd gan rai o’n gweithwyr Cymraeg i ddweud:

Anna Pearce

“Gyda chyn lleied o gyfle i siarad Cymraeg yn fy mywyd personol, rwy’n gwerthfawrogi gallu cyfathrebu yn Gymraeg â chydweithwyr yn ystod y diwrnod gwaith a mwynhau bod y defnydd o’r Gymraeg yn cael ei gefnogi a’i annog o fewn y cwmni. Rwy’n credu bod cael y gallu i gyflawni prosiectau yn ddwyieithog yn amhrisiadwy ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan ein cleientiaid Cymraeg eu hiaith.”

‘Mae’r Gymraeg yn bwysig i BIC. Mae’n golygu y gallwn gael gwell perthnasoedd â’n cleientiaid Cymreig, a hyd yn oed i ddenu rhai newydd. Mae cynnig ein gwasanaethau yn ddwyieithog hefyd yn golygu y gallwn gyrraedd cynulleidfa ehangach.’

Angharad Evans

Tom Lomax

“Mae’r Gymraeg yn bwysig i BIC er mwyn ysgogi perthnasoedd newydd, datblygu sgiliau cyfathrebu ac fel gwasanaeth unigryw yn erbyn cystadleuwyr.”

Gyda 890,000 o boblogaeth Cymru yn honni eu bod yn siarad rhywfaint o Gymraeg, a’r galw am addysg Gymraeg yn tyfu’n aruthrol, dyma’r amser perffaith i ddysgu Cymraeg. Ewch amdani!

O.N Oeddech chi’n gwybod bod dros 10 iaith yn cael eu siarad o fewn ein tîm?

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.