Mewnwelediadau |
Published

Iechyd Meddwl a Lles – pam mae angen iddo fod yn flaenoriaeth i’ch busnes

Mae pwysigrwydd iechyd a lles wedi tyfu dros y flwyddyn a hanner diwethaf gyda lles meddyliol yn cael ei drafod mor agored. O’n plant a’n pobl ifanc sydd wedi colli cymaint o addysg yn ystod Covid 19, pryderon ariannol pan ddaeth yr economi i ben ym mis Mawrth 2020, neu deimladau o unigedd a deimlir gan y rhai nad ydynt wedi gallu gweld na chofleidio aelodau eu teulu.

Canfu arolwg diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fod bron i hanner yr ymatebwyr yn teimlo bod eu hiechyd meddwl yn waeth nawr na chyn y pandemig, gyda menywod a phobl ifanc yn fwy tebygol o brofi dirywiad mewn iechyd meddwl.

Felly, efallai mai un o ganlyniadau mwy cadarnhaol y pandemig yw’r ffaith ein bod yn fwy parod i drafod lles ac iechyd meddwl a’i wneud yn flaenoriaeth i’n busnes. Rwy’n credu ein bod ni i gyd wedi bod yn llawer mwy agored i gyfaddef bod unigedd, y newyddion di-baid a’r pryder llwyr am deulu a ffrindiau wedi effeithio ar lawer ohonom boed fel unigolyn neu fel busnes. Dyw teimlo fel eich bod wedi’ch gorlethu pan fo’r byd mor ansefydlog ddim yn destun embaras.

Mae’r ystadegau am iechyd meddwl yn amlwg: un ystadegyn a ddyfynnir yn gyffredin yw y bydd 1 o bob 4 ohonom yn dioddef mater iechyd meddwl ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae’r elusen iechyd meddwl MIND yn amcangyfrif bod 1 o bob 6 gweithiwr yn profi problemau iechyd meddwl cyffredin fel pryder ac iselder ac mai gwaith yw achos mwyaf straen ym mywydau pobl, yn fwy felly na dyled neu broblemau ariannol.

Mae’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn dweud mai absenoldeb o achos iechyd meddwl yw achos mwyaf cyffredin absenoldeb tymor hir gweithleoedd y DU. Yn gynharach eleni, canfu’r CIPD fod 80% o sefydliadau yn poeni am effaith Covid 19 ar iechyd meddwl gweithwyr.

O ystyried bod cymaint ohonom yn debygol o ddioddef o faterion iechyd meddwl ar ryw adeg, mae’n gwneud synnwyr ystyried yr effaith economaidd y mae materion iechyd meddwl yn eu cynhyrchu. Amcangyfrifodd y Sefydliad Iechyd Meddwl yn 2016 fod y gwerth a ychwanegwyd at yr economi gan bobl sydd yn y gwaith ac sydd neu wedi cael problemau iechyd meddwl mor uchel â £225bn y flwyddyn – sy’n cynrychioli 12.1% o gyfanswm GPD y DU. Yn yr un adroddiad, nodir fod 86% o ymatebwyr yr arolwg yn credu bod eu swydd a gallu bod yn y gwaith yn bwysig i gynnal eu hiechyd meddwl.

Felly sut y gall busnesau bach, yn aml heb dîm adnoddau dynol i ddatblygu a gweithredu polisïau a syniadau, gefnogi eu timau ac unigolion sy’n dioddef gyda’u hiechyd meddwl?

Fel busnes bach, dyma rai o’r camau rydyn ni wedi’u cymryd ac yn bwriadu eu cymryd i gefnogi lles meddyliol ein cydweithwyr. Yn gynharach eleni gwirfoddolodd cwpl o aelodau ein tîm i drefnu “roulette coffi” rhwng cydweithwyr. Bob pythefnos mae cyfranogwyr yn cael eu paru ar hap i gael coffi rhithwir gyda’i gilydd. Does dim siarad am waith ar yr agenda ar gyfer y coffi rhithwir hwn! Mae wedi bod yn ffordd wych o ail-gysylltu â chydweithwyr nad ydym fel arfer yn gweithio gyda nhw. Mae hefyd wedi galluogi i aelodau newydd gyfarfod â’r tîm ehangach ac wedi helpu gydag unigedd.

Rydym hefyd wedi cyflwyno gwasanaeth cwnsela allanol y gall aelodau ein tîm ei ddefnyddio ar gyfer cwnsela cyfrinachol ar ystod o faterion. Yn ddiweddar, mae pedwar aelod o’r tîm wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl ac rydym yn gobeithio hyfforddi mwy o gydweithwyr a chael cynorthwywyr cymorth iechyd meddwl o fewn y busnes. Yn dilyn yr hyfforddiant hwn, mae gennym weithgor bach ar waith i rannu syniadau y gallwn eu rhoi ar waith.

Yn olaf, fe lansiwyd ein diwrnod lles. Mae ein tîm cyfan wedi gweithio’n andros o galed ers dechrau’r pandemig. Nid yn unig drwy gefnogi ein cleientiaid a darparu rhaglenni ar ran ein partneriaid ond hefyd drwy jyglo dysgu o adre’, siopa ar gyfer aelodau teulu neu ffrindiau a cheisio cadw’n ddiogel. Yn anffodus, fel llawer o fusnesau a chymunedau eraill, rydym wedi colli anwyliaid yn y pandemig ofnadwy hwn.

Roeddwn yn falch o weld aelodau ein tîm yn dynodi “out of office” ac yn mwynhau diwrnod haeddiannol i ganolbwyntio ar eu lles nhw eu hunain. Gobeithiwn fod hwn yn dangos ein diolch at dîm o gydweithwyr eithriadol.

Cysylltiedig: Blog: #Cyffesau busnes bach a chanolig – gwneud amser i’ch busnes.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.