Llwyddiant |
Published

Gysyniad i Ganlyniad- Llwyddiant Arloesi

“Mae gwybod bod gen i arbenigwyr wrth law i’m cefnogi drwy’r holl broses – o ddatblygu cyfuniad i werthu o’r diwedd – wedi bod yn amhrisiadwy.” Mari Arthur, Tetrim Tea

Mae prosiect ar y cyd rhwng y busnes Cymreig Tetrim Teas, BIC Innovation a Phrifysgol Aberystwyth wedi gweld cysyniad o de iach yn tyfu i fod yn gynnyrch newydd sydd bellach ar gael i’w brynu.

TeTrim Teas – Ar gael i’w brynu yma tetrimteas.cymru

Ar ôl sefydlu Tetrim Teas yn 2021 fel busnes dielw, dechreuodd Mari ei thaith arloesi gyda’i syniad am fersiwn Cymreig o de Tsieineaidd sy’n naturiol ac yn hybu iechyd. Trwy Raglen Bwydydd y Dyfodol, llwyddodd BIC Innovation i helpu Mari i ymchwilio a dod o hyd i gynhwysion sy’n gwella iechyd y perfedd fel gwreiddyn rhiwbob, tafol felen, ffrwythau barberry a ffigys, gan hefyd gydlynu grwpiau ffocws er mwyn casglu adborth defnyddwyr am y cynhwysion.

Darparodd BIC ymchwil i Mari ar dueddiadau te a oedd yn cynnwys fformatau, effaith gwerthiant a demograffeg defnyddwyr. Gyda chyllid drwy Novel Foods, cynigiwyd cyngor hefyd ar y wybodaeth y dylid ei chynnwys ar y pecynnu a’r labelu i gefnogi honiadau a chyngor iechyd.

“Fel cwmni newydd yn y sector bwyd, cefnogodd BIC Innovation ddatblygiad cynnyrch cynnar, gan helpu i nodi planhigion lleol â buddion iechyd ar gyfer fy nghymysgedd te iechyd. Yna fe wnaethon nhw fy nghefnogi gyda phecynnu a labelu, maes roeddwn i’n ei chael hi’n anodd iawn.” Mari Arthur, Tetrim Tea

Er mwyn asesu effaith y te ar iechyd a lles, yn 2022 cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth dreialon clinigol ar 52 o gyfranogwyr. Dangosodd y canlyniadau newidiadau cadarnhaol mewn marcwyr iechyd cyfranogwyr, gan gynnwys gostyngiad sylweddol mewn LDL, y ‘colesterol drwg’.

Mae Mari bellach wedi lansio’r Rhubarb Root Tea Blend, sydd ar gael i’w brynu trwy ei gwefan, ond mae hi eisoes yn edrych i mewn i ddatblygiad te newydd gyda chynhwysion Cymreig, gan gynnwys lafant Cymreig, algâu Cymreig neu Fadarch Mwng y Llew.

Mae’r prosiectau a gefnogodd y datblygiad hwn yn cynnwys Future Foods (Llywodraeth Cymru a WEFO), Bwydydd Dyfodol Cynaliadwy, Smart Recovery (Datgarboneiddio ac Adfer Covid, Llywodraeth Cymru) ac yn fwyaf diweddar, prosiect sy’n canolbwyntio ar ddatblygu Bwydydd Newydd (BBSRC).

Testimonial gan Tetrim Teas

“Rwyf wedi derbyn cefnogaeth ardderchog gan BIC Innovation… Mae gwybod bod gen i arbenigwyr wrth law i’m cefnogi drwy’r holl broses – o ddatblygu cyfuniad i werthu, o’r diwedd, wedi bod yn amhrisiadwy, ac rwy’n falch iawn gyda’r cynnyrch terfynol, blas hyfryd o wreiddiau riwbob sydd yn gyfuniad iachus, caredig i’r perfedd, yn helpu gyda threulio a gall helpu i ostwng LDL (colesterol drwg). Diolch yn fawr Natalie a Louise!”

I ddysgu mwy am de newydd Mari, ewch i: https://tetrimteas.cymru/

Os hoffech gael cymorth BIC Innovation gyda’ch taith arloesi, cysylltwch â’r tîm drwy e-bostio bwyd-food@bic-innovation.com

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.