Mewnwelediadau |
Published

Ein dulliau i atal perfformiad gwael…

Mae strategaeth yn aml yn cael ei ddrysu â thactegau. Rhaid i strategaeth fod yn gynllun tymor hirach sy’n sicrhau bod y model busnes cywir yn cael ei ddefnyddio i ddarparu’r hyn sydd ei angen ar gwsmeriaid, ei wneud yn gynaliadwy ac yn broffidiol. Mae hynny’n golygu nid heddiw ac nid wythnos nesaf ychwaith ond mewn blwyddyn neu ddwy er mwyn sicrhau bod yr arian a ddefnyddir, yr offer a’r bobl yn ddiogel.

Dylai hefyd fod â’r nod hanfodol o adeiladu enw da, brand a ffrwd refeniw oherwydd dyna’r eiddo deallusol sy’n gwneud y busnes yn werthfawr.

Mae hynny’n golygu gwybod ym mha fusnes rydych chi!

Mae gan ein tîm o gynghorwyr flynyddoedd lu o brofiad mewn diwydiant ac maent wedi dod ar draws digon o offer cynllunio strategol (neu, modelau, fframweithiau, technegau) ar gyfer busnesau ac wedi gweld beth sy’n gweithio, a beth sydd ddim yn gweithio. Felly sut allwch chi osgoi gwastraffu’ch amser a’ch egni ar broses na fydd yn cyflawni?

Rydym bob amser yn archwilio offer a thechnegau newydd sy’n cefnogi ein cleientiaid, ond mae’n rhaid i ni gyfaddef bod gennym ein ffefrynnau personol sydd yn gweithio’n dda. Fe wnaethom ofyn i ddetholiad o’n harbenigwyr strategaeth, “Pe bai’n rhaid ichi ddewis un yn unig, pa offeryn cynllunio strategol yw eich ffefryn, a pham?”. Dyma beth ddywedon nhw:

Mark McGowen, Cynghorydd Arloesedd a Thwf

Beth yw eich hoff offeryn cynllunio strategol, a pham?

Gan ddibynnu ar y gynulleidfa a’r cyd-destun, byddaf yn defnyddio amrywiaeth megis model tryledu arloesi, dadansoddiad rhanddeiliaid, Strategaethau Generig Porters, Matrics BCG, Matrics Ansoff (o bryd i’w gilydd), ond gyda busnesau mwy sefydledig neu aeddfed rwy’n tueddu i edrych ar yr hyn a fydd yn hwyluso adolygiad o safle strategol ac opsiynau strategol y cleient ar gyfer y sefydliad, gyda ffocws mawr ar sefydlu neu drosoli mantais gystadleuol y sefydliad.

Gyda busnesau newydd ac ar gyfer yr enghraifft hon, byddaf yn dechrau gyda phyramid penderfyniad sy’n cynnwys tair rhan: Penderfyniadau gweithredol, penderfyniadau tactegol a phenderfyniadau strategol.

Beth yw ei bwrpas?

I ddangos nod a chynllun gweithgaredd gweithredol a sut mae’n cefnogi amcanion strategol ymhellach i fyny’r pyramid penderfyniadau.

Pryd fyddet ti’n ei ddefnyddio?

Ar y cychwyn er mwyn fframio sut mae pob elfen yn ddefnyddiol wrth lunio strategaeth cyn mynd ymlaen i ddulliau mwy penodol ac addas ar gyfer sefydliad.

Oes gen ti gyngor?

Cadwch bopeth yn syml a byddwch yn ymwybodol o fuddion amcanion strategol wedi’u diffinio’n glir sy’n cael eu gwasanaethu gan benderfyniadau a phrosesau tactegol a gweithredol wedi’u halinio. Mae tueddiad naturiol pan fydd cwmni’n dechrau cael golwg gweithredol i geisio gwasanaethu ffrydiau refeniw ymylol i gefnogi llif arian. Gall y rhain fod yn anghyson ag amcanion strategol y cwmni.

Dysgu sut i ariannu’r llif arian o safbwynt cyllid strategol yn hytrach na mynd ar drywydd cyfleoedd refeniw tameidiog i geisio ariannu twf oedd un o’r camau cyntaf fy mhrofiad dysgu fy hun. Hefyd meddyliwch a gweithredwch yn fwy strategol o ran cynyddu busnes

Linda Grant, Cyfarwyddwr Gweithredol:

Beth yw eich hoff offeryn cynllunio strategol, a pham?

Dadansoddiad PESTLE – rhywbeth sy’n aml yn cael ei ddiystyru wrth feddwl am gynllunio strategol.

Beth yw ei bwrpas?

Mae’n eich helpu i ddychmygu beth allai deimlo’n annirnadwy ac arwain ymlaen at y cwestiynau “beth os…”. Mae’n gwneud ichi edrych ar y gwahanol rymoedd allanol gall eich busnes wynebu.

Pryd fyddet ti’n ei ddefnyddio?

Gellir ei ddefnyddio ar unrhyw gam yng nghylch bywyd y busnes, o sefydlu hyd at aeddfedrwydd, hyd at gynllunio olyniaeth … Mae’r gwerth mwyaf yn dibynnu ar ba mor hylifol yw’r grymoedd allanol hynny – ar adegau o newid mawr, efallai y bydd angen i’r busnes adolygu/gwneud y dadansoddiad PESTLE yn gymharol gyson, yn sicr fel rhan o’i broses gynllunio flynyddol.

Oes gen ti gyngor?

Y peth gorau yw gwneud hyn fel gweithgaredd grŵp – gyda rhywfaint o waith paratoi fel bod pobl yn dod i’r gweithgaredd gyda rhai syniadau. Caniatewch amser i archwilio pob “llythyren… caniatewch i bobl archwilio goblygiadau, hyd yn oed os byddwch yn tynnu’n ôl yn ddiweddarach at yr hyn sy’n berthnasol.

Peidiwch â’i adael fel dogfen sy’n cael ei ddiystyru – meddyliwch am sut y dylai’r materion a drafodwyd fod yn rhan o’ch strategaeth hirdymor. Ni allwch wneud/ymateb i bopeth, felly mae angen i chi flaenoriaethu.

Os mai’r PESTLE yw’r arf strategol, yna’r gofrestr risg yw’r arf tactegol. Roeddwn i arfer di-ystyru’r gofrestr risg, ond mae’n arf hanfodol bwysig. Mae fel ysgrifennu rhestr siopa, ac yna ei gadael ar fwrdd y gegin – mae’r weithred o’i hysgrifennu yn golygu eich bod yn ei chofio ac yn fwy parod.

Mae cymryd y materion a nodwyd yn nadansoddiad PESTLE a defnyddio lens risg sy’n mynd i’r afael â pha mor debygol yw’r risg honno a difrifoldeb ei effaith yn eich helpu i gynllunio/modelu’r hyn sydd angen i chi ei wneud i liniaru’r risgiau hynny neu sut y byddwch yn ymateb os bydd y risg yn digwydd a ni allwch ei liniaru. Er enghraifft, er nad oeddem wedi cynllunio ar gyfer pandemig, roeddem wedi cynllunio ar gyfer yr hyn a fyddai’n digwydd pe na baem yn gallu cael mynediad i’r swyddfa am gyfnod o amser oherwydd tywydd garw neu oherwydd bod yr adeilad yn anaddas am ryw reswm. Er fethon ni’r risg fawr, roedden ni’n dal i allu symud yn gyflym i weithio o bell oherwydd ein bod ni mewn gwirionedd wedi cynllunio ar gyfer y posibilrwydd hwnnw.

Mae’r gofrestr risg yn rhan o ddisgyblaeth gynllunio BIC ac rydym yn ei hadolygu bob 3 mis, yn cau’r risgiau sydd wedi cael sylw ac yn ychwanegu rhai newydd – yn y bôn daliwch ati i feddwl “beth allai fynd o’i le” ac yna meddwl sut i osgoi’r sefyllfa honno’n gyfan gwbl, neu os na allwn, beth fyddem yn ei wneud pe bai’n digwydd.

John Taylerson, Rheolwr Clwstwr

Beth yw eich hoff offeryn cynllunio strategol, a pham?

Am dyfu’ch busnes a ddim yn siŵr sut i fynd ati i wneud hynny? Gallai matrics Ansoff fod yn ffordd ddefnyddiol o feddwl drwy’r broses.

Beth yw ei bwrpas?

Mae matrics Ansoff yn fodel busnes 4 blwch syml. Mae’n dechrau gyda busnes presennol ac yna’n dod o hyd i fwy o gwsmeriaid presennol yna beth arall y gallai’r bobl hynny ei brynu (NPD) i gynhyrchion a marchnadoedd newydd (arallgyfeirio).

Pryd fyddet ti’n ei ddefnyddio?

Defnyddiwch hwn yn eich cam datblygu strategaeth pan rydych yn ceisio tyfu eich busnes. Prif bwynt Ansoff yw ei bod yn mynd i’r afael â nodau allweddol y busnes, ond mae hefyd yn gwneud ichi ganolbwyntio ar ba fusnes yr ydych ynddo ac yn helpu i adeiladu ar y tactegau gellir eu defnyddio.

Oes gen ti gyngor?

Yr hyn sy’n allweddol i wneud i’r broses weithio yw sicrhau eich bod yn onest am y cynllun twf a’i gostau. Y prawf ddylai fod, a ydyn ni’n ennill symiau a gwerth cynyddrannol.

Weithiau gall mentrau fel hyn symud cwsmeriaid presennol o gwmpas, gan gostio mwy trwy wasgaru’r cwsmeriaid hynny ar draws gwahanol sianeli gwerthu ac yn waeth, eu drysu fel nad ydyn nhw hyd yn oed yn prynu cymaint ar ddiwedd y fenter.

CYSYLLTIEDIG: Wedi ei brofi – Matrics Ansoff

Rydym yn helpu ein cleientiaid i fod yn greadigol yn eu meddwl strategol a throi’r syniadau hynny yn werth i’w busnes. Darllenwch mwy

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.