Mewnwelediadau |
Published

Cael y gorau o’ch sesiynau taflu syniadau…

Mae taflu syniadau newydd yn rhan hanfodol o’r broses ‘syniadau’. Yn y rhan fwyaf o achosion,
mae chwant neu angen clir gan gwsmeriaid neu farchnad am gynnyrch newydd.
Gall fod ffyrdd newydd o wireddu hyn. Os ydych
yn gwmni bach iawn, rydych hefyd mewn perygl o ddefnyddio gwybodaeth
neu ddyfeisgarwch un person yn unig.

Generating ideas with sticky notes

Beth yw ‘Taflu Syniadau’?

Mae taflu syniadau yn cyfuno agwedd hamddenol, anffurfiol at ddatrys problemau gyda meddwl ochrol. Mae’n gofyn i bobl feddwl am syniadau a all ymddangos braidd yn rhyfedd ar y dechrau. Gall rhai o’r syniadau hyn gael eu saernïo’n atebion gwreiddiol, creadigol i’r broblem rydych chi’n ceisio ei datrys, tra bod eraill yn gallu sbarduno mwy o syniadau. Mae’r dull hwn yn anelu at ryddhau meddyliau pobl, trwy eu gwthio allan o’u ffyrdd arferol o feddwl.

Pam ddylech chi daflu syniadau?

Gall datrys problemau mewn grwpiau confensiynol ddod â llu o broblemau. Gall cyfranogwyr hyderus ddychryn aelodau tawelach y grŵp. Gall cyfranogwyr llai hyderus fod yn rhy ofnus o wawd i rannu eu syniadau yn agored. Efallai y bydd eraill yn teimlo dan bwysau i gydymffurfio â barn y grŵp, neu’n cael eu llesteirio gan ormod o barch at awdurdod, ac o ganlyniad, mae datrys problemau mewn grŵp yn aml yn aneffeithiol.

Ar y llaw arall, mae taflu syniadau yn darparu amgylchedd lle mae pawb yn cael eu hannog i gymryd rhan. Croesewir pob syniad a gofynnir i bawb sy’n cymryd rhan gyfrannu’n effeithiol ac yn deg, sydd yn rhyddhau pobl i feithrin atebion creadigol i’r problemau y maent yn eu hwynebu.

1. Cydweithio

Er mwyn cael y gwerth mwyaf posibl o sesiwn taflu syniadau, defnyddiwch staff o amrywiaeth o feysydd o fewn y cwmni ag sy’n bosibl er mwyn elwa ar wahanol arbenigedd. Lle bo modd, dylai cyfranogwyr ddod o ystod mor eang â phosibl o ddisgyblaethau. Mae hyn yn dod ag ystod eang o brofiad i’r sesiwn ac yn helpu i’w wneud yn fwy creadigol sy’n golygu y gallwch chi ddod o hyd i atebion gwell i’r problemau rydych chi’n eu hwynebu. Fodd bynnag, peidiwch â gwneud y grŵp yn rhy fawr – gyda mathau eraill o waith tîm, grwpiau o rhwng 5 a 7 o bobl sydd fwyaf effeithiol.

Yn aml, gallwch chi gael y canlyniadau gorau trwy gyfuno sesiynau taflu syniadau unigol a grŵp, a thrwy reoli’r broses yn ofalus ac yn unol â’r “rheolau” isod. Y ffordd honno, rydych chi’n cael pobl i ganolbwyntio ar y mater heb ymyrraeth (mae hyn yn dod o gael pawb mewn cyfarfod grŵp pwrpasol), rydych chi’n cynyddu nifer y syniadau y gallwch chi eu cynhyrchu!

Gall hefyd eich helpu i gael cefnogaeth gan aelodau’r tîm ar gyfer y datrysiad a ddewiswyd – wedi’r cyfan, buont yn rhan o’i ddatblygu. Yn fwy na hynny, oherwydd bod taflu syniadau yn hwyl, mae’n helpu aelodau’r tîm i gysylltu â’i gilydd wrth iddynt ddatrys problemau mewn amgylchedd cadarnhaol, gwerth chweil.

2. Cyfathrebu

Unwaith y gallwch chi gyfleu eich strategaeth arloesi yn gydlynol i’ch tîm, a dangos sut mae’r syniadau rydych chi’n eu dilyn yn eich symud ymlaen, bydd aelodau’r tîm yn teimlo eu bod yn cymryd rhan a gallant ganolbwyntio ar eich blaenoriaethau, gan ddod yn fwy effeithiol.

Diffiniwch y broblem yr ydych am ei datrys yn glir, a gosodwch unrhyw feini prawf i’w bodloni. Gwnewch yn glir mai nod y cyfarfod yw cynhyrchu cymaint o syniadau â phosibl.

Gofynnwch i bobl rannu eu syniadau, gan wneud yn siŵr eich bod yn rhoi cyfle teg i bawb gyfrannu. Anogwch bobl i ddatblygu syniadau pobl eraill, neu i ddefnyddio syniadau eraill i greu rhai newydd.

Anogwch nhw i feddwl am gynifer o syniadau â phosibl, o rai cwbl ymarferol i rai hynod anymarferol. Croesawch greadigrwydd!

3. Amrywiaeth o syniadau

Yn ystod sesiynau taflu syniadau, ni ddylai fod unrhyw feirniadaeth o syniadau: Rydych yn ceisio agor posibiliadau a chwalu rhagdybiaethau anghywir am derfynau’r broblem. Mae beirniadaethau a dadansoddiadau ar y cam hwn yn rhwystro cynhyrchu syniadau newydd. Mae beirniadaeth yn cyflwyno elfen o risg i aelodau’r grŵp wrth gyflwyno syniad ac yn atal creadigrwydd syniadau newydd.

Dim ond ar ddiwedd y sesiwn trafod syniadau y dylid gwerthuso syniadau – dyma’r amser i archwilio datrysiadau ymhellach gan ddefnyddio dulliau confensiynol.

4. Strwythur ac anogaeth

Dewch o hyd i amgylchedd cyfarfod cyfforddus a’i osod yn barod ar gyfer y sesiwn. Os ydych chi’n cynnal sesiwn rithwir, lleihewch wrthdyniadau trwy ddiffodd eich hysbysiadau e-bost, a threfnwch egwyliau rheolaidd i osgoi blinder. Penodwch un person i gofnodi’r syniadau. Dylid nodi’r rhain mewn fformat y gall pawb ei weld a chyfeirio ato. Dylech hefyd ddewis hwylusydd a cheidwad amser i helpu i strwythuro’r sesiwn.

Os nad yw pobl eisoes wedi arfer gweithio gyda’i gilydd, ystyriwch ddefnyddio ymarfer i bobl deimlo’n gyfforddus gyda’i gilydd. Rhowch ddigon o amser i bobl feddwl yn annibynnol ar ddechrau’r sesiwn er mwyn cynhyrchu cymaint o syniadau ag sy’n bosibl.

Mewn sesiwn hir, sicrhewch doriad neu seibiant fel y gall pobl barhau i ganolbwyntio.

5. Dilyn y rheolau
  • Gohirio dyfarniad
  • Un sgwrs ar y tro
  • Canolbwyntiwch ar y pwnc
  • Adeiladwch ar syniadau eraill
  • Annogwch syniadau o bob math
  • Taflwch lawer o syniadau
  • Byddwch yn weledol
  • Archwiliwch syniadau unigol yn fanwl.
  • Gwnewch yn siŵr nad ydych yn dilyn trywydd meddwl yn rhy hir

Mae’r ymarfer taflu syniadau yn rhywbeth y dylech ei wneud yn flynyddol
fel eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn eich marchnad a’r technolegau newydd sydd
ar gael.

Os nad ydych wedi cynnal ymarfer taflu syniadau o’r blaen, dylech ystyried defnyddio a
hwylusydd, o leiaf ar gyfer y sesiwn gyntaf.

Rydym yn gweithio’n rheolaidd gyda busnesau ar sail estynedig, i lywio a sefydlu strategaeth Ymchwil a Datblygu. Darllenwch mwy

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.