Mewnwelediadau |
Published

Cael gwared ar gysyniadau …

Bydd ateb y cwestiynau hyn yn helpu i dargedu eich syniadau gorau, rhoi ffocws i’ch egni a defnyddio’ch adnoddau ar eich syniadau pwysica’.

Egni a chyffro; y teimladau sy’n corddi ar ôl cynnal sesiwn trafod syniadau gwefreiddiol gyda’ch tîm. Rydych chi’n llawn dop o syniadau arloesol. Rydych yn ysu i ddechrau arni. Ond mae ‘na un broblem. Rydych chi wedi casglu gormod o syniadau nag y gallwch chi eu gwireddu.

O ystyried eich bod wedi cyfleu eich strategaeth arloesi yn glir i’ch tîm, byddwch wedi cynhyrchu nifer dda o syniadau perthnasol o’ch sesiwn trafod syniadau. Gall fod yn anodd penderfynu beth sydd yn werth cadw a beth ddylid diystyru. Ond, er mwyn cyflawni’r fantais gystadleuol lawn o’ch syniadau, mae angen eu hidlo a’u blaenoriaethu i sicrhau y gallwch weld yn glir sut y maent yn cyd-fynd â’ch strategaeth arloesi a symud eich busnes i’r cyfeiriad dymunol.

CYSYLLTIEDIG: Getting the most out of your brainstorming sessions

Gall cael toreth o syniadau fod yn rhwystr sydd yn tynnu eich sylw oddi wrth flaenoriaethau eich busnes. Mae’r gallu i wahanu’r da oddi wrth y drwg yn allweddol i sicrhau eich bod yn neilltuo amser, egni ac adnoddau ar y cysyniadau sydd fwyaf tebygol o lwyddo. Felly, mae realiti yn taro deuddeg – mae’n bryd cael gwared rhai o’r cysyniadau hynny.

Checklist for new concepts

Grŵp

Y dasg gyntaf yw trefnu syniadau yn grwpiau. Beth yw’r prif themâu? A oes unrhyw orgyffwrdd? Bydd hyn hefyd yn helpu i nodi unrhyw syniadau dyblyg neu debyg.

Sgorio eich syniadau

Crëwch restr o’ch syniadau, a nodwch gymhlethdod pob prosiect (Uchel, Canolig, Isel). Sylwch ar hyd pob prosiect (Byr (<1 oed), Canolig (1-2 oed) Hir (>2 oed)).

Nawr bydd angen i chi sgorio pob prosiect yn erbyn ffurflen sgrinio ddiffiniedig. Dylai hyn gynnwys ffactorau fel eiddo deallusol (newydd-deb), technoleg, potensial masnachol, cystadleuaeth, cost ac agwedd gyffredinol. Mae ein Map Ffordd Ymchwil a Datblygu Arloesedd BIC yn cynnwys templedi ar gyfer sgrinio prosiectau.

CYSYLLTIEDIG: How do I ensure that innovation is managed in a structured way. 

Cwestiynau i’w hateb

Meddyliwch yn ôl at y wybodaeth am y farchnad yr ydych wedi’i chasglu a defnyddiwch hyn i’ch helpu i benderfynu pa syniadau i’w dilyn. Mae’r cwestiynau isod yn rhoi rhestr i chi o’r wybodaeth y mae angen i chi ei chasglu er mwyn cynhyrchu briff prosiect.

 • Allwch chi ddisgrifio’r syniad/cysyniad/problem yn glir, ar bapur?
 • Oes gan y syniad/prosiect enw?
 • Pwy fydd angen y cynnyrch neu pam fod angen y newid arnom?
 • Pam bod angen y syniad?
 • A yw eraill yn cynnig atebion tebyg?
 • Pam fod ein un ni yn well?
 • Sawl syniad y mae’n realistig eu datblygu
 • Faint o syniadau y gellid eu gwerthu neu beth yw maint yr arbediad?
 • Sut byddech chi’n gwerthu’r syniad?
 • Sut byddech chi’n gwneud digon i’w werthu?
 • A allai fod yn ddrud/rhad i’w gynhyrchu, neu beth yw cost newid?
 • Sut byddech chi’n dechrau cynhyrchu’r syniad neu wneud y newid?
 • Ystyried costau gweithredu a refeniw posibl – Pa arian y gallai’r syniad neu’r newid ei wneud?
 • Pa mor fawr yw’r farchnad bosibl ar gyfer eich cysyniad?
 • Pa gyfran o’r farchnad allech chi ddisgwyl ei chyflawni’n realistig?
 • Faint o drosiant fyddai’r cysyniad yn ei gynhyrchu?
 • A fyddech chi’n gwneud elw ar fuddsoddiad o ystyried eich costau datblygu tebygol?
 • Ai syniad annibynnol ydyw – neu oes modd gwneud ‘spin-offs’?
 • A oes unrhyw ddeddfwriaeth yn ei lle neu ar y gorwel a fyddai’n effeithio ar eich cysyniad?
 • Pa mor gyflym allech chi ddod â’r cysyniad i’r farchnad?
 • Pa fuddsoddiad fydd ei angen ac a oes gennych chi’r arian i wneud hyn?
 • Pa sianelau fyddech chi’n eu defnyddio i werthu’r syniad ac a oes gennych chi berthnasoedd yn eu lle?
 • A oes angen partneriaid fel cyflenwyr neu weithgynhyrchwyr offer arnoch i ddod â’r cynnyrch yn fyw – ac os felly a oes gennych y cysylltiadau angenrheidiol?

Yn y cyfnod cynnar hwn, efallai y bydd yr atebion i’r cwestiynau hyn yn rhai damcaniaethol ar eich rhan chi ac mae hyn yn dderbyniol. Fodd bynnag, mae’n sicr y caiff y dyfalu ei dymheru gan eich profiad, ac o bosibl rhywfaint o ymchwil sylfaenol i newydd-deb a dichonoldeb y syniad, neu effaith y newid.

Os yw’r atebion yn awgrymu na fydd y syniad yn gweithio neu nad yw’r amodau’n iawn i fwrw ymlaen, mae’n llawer gwell lladd ar y syniad. Bydd y broses hon yn rhyddhau amser i’w neilltuo i brosiectau gyda chyfle uchel o lwyddo i dyfu gwerthiant.

Brîff y Prosiect

Ar gyfer pob un o’r prosiectau yr ydych wedi’u dewis o’r broses hon mae angen i chi ddatblygu brîff prosiect a fydd yn arwain eich penderfyniad ynghylch a ddylid mynd â’ch prosiectau dethol drwodd i’r broses NPD ffurfiol. Dylai brîff y prosiect gynnwys:

 • Enw’r Prosiect
 • Disgrifiad o’r syniad / cysyniad a pham mae ei angen
 • Atebion posibl eraill
 • Costau a refeniw posibl

Dylid cyflwyno briffiau prosiect wedi’u cwblhau mewn cyfarfod adolygu Stage Gate neu NPD lle mae prosiectau naill ai’n cael eu derbyn neu eu gwrthod ar gyfer dilyniant. Dylai cofnodion y cyfarfod hwn gofnodi’r penderfyniadau a’r rhesymau. Bydd hyn yn galluogi i brosiectau gael eu hailystyried, er enghraifft, os daw technolegau newydd neu gynhwysion newydd ar gael.

Rydym yn gweithio’n rheolaidd gyda busnesau ar sail fanwl, estynedig, i lywio a sefydlu strategaeth Ymchwil a Datblygu. Darllenwch mwy

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.