Meddyliau |
Published

Bwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion – da neu ddrwg?

Mae John Taylerson wedi gweithio ar bob lefel o’r gadwyn gyflenwi o fewn y diwydiant llaeth. Mae’n rhannu ei feddyliau ynglŷn â’r farchnad llaeth, sydd eisioes yn tyfu’n gyflym, ac yn myfyrio ar y cwestiwn, a yw opsiynau sy’n seiliedig ar blanhigion wir yn ymarferol?

Y broblem

Mae bwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion bellach yn gyfle refeniw ffasiynol a phroffidiol iawn sy’n cynhyrchu cyfaint a gwerth da. Mae rhai pobl o’r diwydiant yn manteisio ar hyn; mae rhai pobl yn ei wrthsefyll neu’n ei anwybyddu’n llwyr; mae rhai hyd yn oed yn honni mai nad llaeth ydyw ac ni ddylir ei alw’n llaeth gan ei fod yn drysu’r defnyddiwr.

Mae’r ffactorau sy’n gyrru’r farchnad yn amlwg. Mae’r negeseuon cyson gan sylwebyddion y diwydiant sy’n honni bod cynhyrchu bwyd sy’n dod o anifeiliaid yn cymryd swm anghymesurol o adnoddau yn dechrau effeithio ar ymddygiad prynwyr. Mae’r neges gyson bod newid yn yr hinsawdd yn broblem fawr a bod cig coch yn cyfrannu at hynny yn golygu bod ein dewis o fwyd a diod yn rhywbeth hawdd y gallwn newid er mwyn lleihau ein heffaith amgylcheddol.

Mae’n ymddangos y bydd defnyddwyr yn talu mwy am gynhyrchion sy’n hyrwyddo materion fel hyn.

A yw bwyd sy’n seiliedig ar blanhigion yn opsiwn amgen go iawn?

Mae’n dibynnu! Gall lleihau eich defnydd o gig fod yn weithred synhwyrol cyn belled ei fod yn rhan o ddiet cytbwys. Mae’r bwyta’n hyblyg (flexitarian) yn golygu bod cig yn dal i fod yn rhan o’ch diet, ond mae’r defnydd yn cael ei leihau.

Mae stopio bwyta llaeth yn fwy cymhleth. Mae’r negeseuon y mae’r diwydiant a’r llywodraeth wedi’u rhoi dros y blynyddoedd am fraster, halen, ffibr ag ati yn golygu y gellir maddau i ddefnyddwyr am ymateb i negeseuon gor-syml gyda’r canlyniadau anfwriadol posibl fedrith godi.

Mae gan laeth y fantais o faeth uwch ac mae’n gyfrwng gwych ar gyfer egni ychwanegol pe bai diet yn gofyn amdano.

Y risg amlwg yw, y mwyaf o bobl sy’n dewis prynu opsiwn amgen, y llai o bobl sy’n prynu llaeth. Efallai bod y negeseuon ynghylch annigonolrwydd diet sy’n seiliedig ar blanhigion yn llai cymhellol nag argyfwng planhigion a’r hinsawdd. Mae ymateb y diwydiant am caniateir iddo ddefnyddio’r gair ‘llaeth’, hefyd yn methu’r pwynt. Mae ein ‘duck test’ yn dangos, os yw defnyddwyr yn defnyddio’r opsiynau llaeth amgen ar gyfer pwrpas ac ar ffurf llaeth traddodiadol, yna llaeth ydyw.

Y gwir faterion yw’r dyheadau hynny y gall llaeth eu cynnig o ran iechyd, lles ac i amddiffyn rhag clefydau.

O edrych i’r dyfodol felly, mae’n rhaid edrych i wella effaith amgylcheddol llaeth, gwella lles anifeiliaid a sicrhau bod negeseuon pwysig maeth yn cyrraedd y defnyddwyr.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.