Blog |
Published

Blog: Cyffesiadau Busnesau Bach a Chanolig – Datrys dryswch cynhyrchiant…

A dweud y gwir, dy’ ni ddim bob amser wedi cymryd seibiannau rheolaidd o’n sgriniau…

Ffeithiau i gychwyn: gall gorddefnyddio neu ddefnyddio amhriodol o offer sgrin achosi i weithwyr brofi blinder, straen llygaid a phoen cefn, sydd ddim yn bleserus. Mae rheoliadau’r AGID (Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) yn argymell dylid cymryd seibiannau byr ac aml wrth ddefnyddio sgrin tra’n gweithio.

Mae’r AGID yn honni bod seibiant o 5-10 munud ar ôl 50-60 munud o waith sgrin barhaus yn debygol o fod yn well na thoriad 15 munud bob dwy awr. Efallai ein bod eisioes yn cymryd y seibiannau hyn wrth fynd i wneud panad ag ati, ond a allwn ni fod yn sicr ein bod ni’n dilyn y canllawiau hyn mewn gwirionedd?

Dyw hi ddim yn dda ar ein pwysau

Ry’ ni i gyd yn euog o gymryd ein hawr cinio wrth ein desgiau ac yn dal i ateb e-byst! Mae ymchwil gan BUPA yn awgrymu bod bron i draean o weithwyr y DU fel arfer yn bwyta cinio wrth eu desgiau, gyda 43% yn dweud eu bod yn rhy brysur i oedi a chymryd saib hyd yn oed.

Dyw hi ddim yn dda ar ein pwysau ychwaith. Mae erthygl gan y seicolegydd bwyd Dr Christy Fergusson, yn honni bod gall bwyta wrth weithio arwain at orfwyta. Er enghraifft, mae un astudiaeth yn honni fod y rhai a oedd yn bwyta wrth wylio’r teledu yn bwyta 36 y cant mwy o bitsa a 71 y cant mwy o facaroni a chaws! Felly er eich bod yn annhebygol o wylio’r teledu wrth eich desg, gall sgrolio trwy daenlen neu ateb e-byst, fod yr un mor niweidiol.

Gall amryw o resymau fod ar fai dros beidio â chymryd seibiannau. Efallai diwylliant y swyddfa sydd ar fai, neu gynnydd yn eich pwysau gwaith. Efallai oherwydd blinder, sy’n arwain at dasgau’n cymryd mwy o amser i’w cwblhau?

Onid yw cymryd seibiannau yn ein gwneud ni’n llai cynhyrchiol?

Mae ein cynhyrchiant yn arafu trwy gydol y dydd, felly er ein bod yn medru canolbwyntio a chyflawni tasgau yn gyflym ar ddechrau’r dydd, po hiraf y byddwn yn ei dreulio wrth ein desgiau po fwyaf y bydd ein ffocws a’n cynhyrchiant yn arafu. Mae cymryd seibiannau yn caniatáu inni ail-lenwi, ailgyflenwi a chynyddu ein ffocws.

Esbonia Alejandro Lleras, athro seicoleg Prifysgol Illinois:

“From a practical standpoint, our research suggests that, when faced with long tasks, it is best to impose brief breaks on yourself. Brief mental breaks will actually help you stay focused on your task!” Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110208131529.htm

Gall gymryd seibiannau rheolaidd roi hwb i’n creadigrwydd. Mae’n anodd bod yn greadigol pan wedi bod yn eistedd wrth ddesg yn gweithio drwy’r dydd. Gall gymryd seibiant ddarparu persbectif newydd ar brosiectau heriol. Gall seibiannau hefyd wella ein lles meddyliol. Gall ddefnyddio egwyl ginio i gwblhau gweithgareddau sy’n lleihau ein straen megis mynd am dro, gael effaith gadarnhaol barhaus. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth weithio o adref.

Sut i ddatrys y broblem?

Er nad oes gennym y gyllideb ar gyfer swyddfeydd fel rhai Google a gyda’r mwyafrif ohonom yn gweithio o adref ar hyn o bryd, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar fwynhau amser i ffwrdd o’n desgiau, gan ddilyn y rheoliadau ar gyfer seibiannau amser sgrin. Mae hyn wedi caniatáu i ni ailffocysu ein meddyliau, gwella’n creadigrwydd a’n canolbwyntio, ac o ganlyniad – bod yn fwy cynhyrchiol.

Cyn y pandemig, a chyn i ni gyd orfod gweithio o adref am y tro, fe wnaethom ddechrau gwneud jig-so yn y swyddfa er mwyn ein tynnu i ffwrdd o’n desgiau dros gyfnod cinio, neu rhwng tasgau.

Y tro nesaf y byddwch chi’n syllu ar eich sgrin, yn methu â chanolbwyntio ar y dasg sydd o’ch blaen, beth am gymryd seibiant byr, boed hynny’n gyfle i fynd am dro yn yr awyr iach, gwneud jig-so sydyn, neu ymestyn eich cyhyrau wrth eich desg.

Rhowch gynnig arni!

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.