Blog |
Published

Blog: #Cyfaddefiadau busnes bach a chanolig – gwneud amser i’ch busnes.

Mewn cyfres o flogiau, byddwn yn edrych ar rai o’r materion a’r heriau rydyn ni wedi’u hwynebu fel busnes bach a chanolig dros ein 14 mlynedd mewn busnes er mwyn gallu rhannu gyda chi’r gwersi rydyn ni wedi’u dysgu. Yn ein rhifyn cyntaf edrychwn ar bwysigrwydd gwneud amser i roi rhywfaint o TLC i’ch busnes…

Felly, ein cyfaddefiad cyntaf – ‘Dy’ ni ddim bob amser wedi gwneud amser i’n busnes’

Rwy’n siŵr y gallwch chi i gyd ddeall y pwysau amser y mae busnesau bach a chanolig yn eu hwynebu. Rydyn ni i gyd yn brysur yn delio â’r pwysau o ddydd i ddydd, ac yn gorfod cyflwyno gwaith i’n cleientiaid fel ei bod weithiau’n hawdd anghofio gwneud amser i gynllunio ar gyfer dyfodol eich busnes chi, sy’n golygu y gallwch chi golli gweledigaeth o’ch strategaeth. Y broblem gyda’r ffordd hon o weithio yw gallech chi golli cyfleoedd a syniadau pwysig.

Yn y gorffennol, nid oedd gweithgareddau tîm yn flaenoriaeth, gan olygu ein bod yn gweithio’n annibynnol ac ynysig ac yn llai arloesol na’r sefyllfa sydd ohoni heddiw. Felly, fe wnaethon ni benderfynu newid hyn. Cyn Covid-19 fe wnaethon ni gynnal diwrnodau ‘taith tîm’ blynyddol. Ochr yn ochr â’n cyfarfodydd rheoli rheolaidd, mae’n rhoi’r cyfle i holl dîm BIC ddod at ei gilydd ddwywaith y flwyddyn i hyfforddi ac i gynllunio dyfodol y busnes. Ac, wrth gwrs, i gael ychydig o hwyl!

Er bod Covid-19 wedi effeithio ar ein ‘teithiau tîm’, rydym wedi symud ein cyfarfodydd i fod yn rhithwir, wedi cychwyn diwrnod lles, ac wedi gweithredu rwlét coffi mewn ymgais i gadw momentwm ein ‘tripiau tîm’.

Related: Cysylltiedig: Lles ac Iechyd Meddwl – pam fod angen iddynt fod yn flaenoriaeth yr agenda fusnes

Mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy wrth symud ymlaen fel tîm. Dyma ychydig o’r gwersi rydyn ni wedi’u dysgu ers gweithredu diwrnodau tîm rheolaidd:

Gwneud y mwyaf o’r dalent…

Mae gennym lawer iawn o dalent a phrofiad o fewn y cwmni ac mae’r Bwrdd yn credu ei bod yn bwysig ein bod yn rhoi cyfle i bawb fod yn rhan o ddatblygu ein strategaeth a’n cynllun busnes. Trwy wneud hyn bydd ein cynllun yn well a bydd ein pobl yn fwy ymrwymedig i’w cyflawni.

Lleoliadau newydd = syniadau newydd

Mae’n bwysig i’n tîm ddysgu o’i gilydd a meithrin ymddiriedaeth a pharch. Byddai’n anodd gwneud hyn oni bai bod pobl yn cael cyfle i gwrdd a dod i adnabod ei gilydd. Gall dianc o’r ddesg a rhyngweithio â chydweithwyr mewn amgylchedd cwbl newydd arwain at gynhyrchu syniadau newydd ac unigryw. I efelychu hyn yn ystod y pandemig, gwnaethom gyflwyno ‘rwlét coffi’ lle mae aelodau’r tîm yn cael ‘cyfarfod coffi rhithwir’ ar hap gydag aelod arall o’r tîm er mwyn dod i adnabod ein gilydd a rhannu syniadau. Heb y gwrthdyniadau arferol, gall pobl feddwl yn wahanol.

Datblygu gweledigaeth a diwylliant cysylltiedig

Mae gan bobl fwy o gymhelliant ac ymroddiad ar ôl y diwrnodau tîm. Cafodd nifer o syniadau da eu gweithredu yn dilyn dyddiau tîm diwethaf. Er enghraifft, dim ond syniad oedd croesgyfeirio rhwng rhaglenni, nawr rydyn ni’n gwneud hynny! Mae yna nifer o enghreifftiau o gleientiaid rydyn ni wedi’u cymryd ‘ar daith o gefnogaeth’, sydd wedi arwain at ein cleientiaid yn cyflawni mwy.

Mae pobl hapus yn fwy cynhyrchiol.

Gan ein bod profi llwyddiant, gallwn fuddsoddi diwrnod er mwyn datblygu lles y tîm. Mae’r ffaith bod y cwmni’n canolbwyntio ar les y tîm yn dangos pa mor flaenllaw ydyw. Mae diwrnod tîm yn seibiant o waith arferol ac yn helpu i bobl deimlo’n fwy adfywiol a llawn egni. Mae’n brofiad a rennir y bydd pobl yn ei gofio.

Cyfle i gyfaddef…

Ydych chi’n fusnes bach a chanolig gyda chyfaddefiad? Cysylltwch â ni! Defnyddiwch #SMEConfessions i gysylltu. Neu os nad ydych wedi dod o hyd i’r ateb i’ch cyfaddefiadau eto, cysylltwch â ni – efallai y gallwn helpu!

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.