Newyddion |
Published

BIC Innovation yn atgyfnerthu ymrwymiad i ‘ddiben y tu hwnt i elw’ gydag Ardystiad B Corp

Mae BIC Innovation Ltd, cwmni ymgynghori busnes blaenllaw sy’n arbenigo mewn cymorth arloesi a thwf, wedi cyhoeddi ei ardystiad fel ‘B Corporation’ (neu B Corp), gan ymuno â grŵp cynyddol o gwmnïau sy’n ailddyfeisio busnes trwy fynd ar drywydd pwrpas yn ogystal ag elw.

Mae amseriad ardystiad BIC Innovation yn addas, yn ystod mis Mawrth mae cymuned fyd-eang B Corp yn ymuno i ddathlu ‘Mis Corp B’ a phopeth mae’n ei olygu i fod yn B Corp. Thema eleni yw “ffordd yma ymlaen”, oherwydd nid yw ardystiad B Corp yn gyrchfan, mae’n wahoddiad i ymuno â’r daith i fusnes gwell.

Ar ôl cyrraedd y safonau cymdeithasol ac amgylcheddol trwyadl, mae BIC Innovation, bellach yn un o’r 38 B Corps yng Nghymru, ac yn ymuno â brandiau adnabyddus fel The Guardian, innocent, Patagonia, ac arloeswyr bwyd organig Abel & Cole fel rhan cymuned o dros 2,000 o fusnesau yn y DU a thros 8,000 yn fyd-eang sy’n rhannu’r ymrwymiad i bwrpas y tu hwnt i elw.

Mae’r broses ardystio yn drylwyr, ac mae’n ofynnol i ymgeiswyr gyrraedd sgôr meincnod o dros 80 wrth ddarparu tystiolaeth o arferion cymdeithasol ac amgylcheddol gyfrifol. Mae’n ymdrin â phum maes effaith allweddol sef Llywodraethu, Gweithwyr, y Gymuned, yr Amgylchedd a Chwsmeriaid.

Wedi’i ardystio gan B Lab, y dielw y tu ôl i fudiad B Corp, mae ardystiad B Corp yn mynd i’r afael â holl weithrediadau busnes.

Dywed Chris Turner, Cyfarwyddwr Gweithredol B Lab UK: “Rydym yn falch iawn o groesawu BIC Innovation i gymuned B Corp. Mae hwn yn fudiad o gwmnïau sydd wedi ymrwymo i newid sut mae busnes yn gweithredu ac yn credu y gall busnes fod yn rym er daioni. Bydd eu hymrwymiad i wneud busnes yn wahanol yn ysbrydoliaeth i eraill ac yn helpu i ledaenu’r syniad y gallwn ailddiffinio llwyddiant mewn busnes i ymwneud cymaint â phobl a’r blaned ag y mae am elw. Gwyddom fod BIC Innovation yn mynd i fod yn ychwanegiad gwych i’r gymuned a byddwn yn parhau i yrru’r sgwrs yn ei blaen”.

Dywedodd Huw Watkins ar ran Bwrdd BIC Innovation, “Ein gweledigaeth yn BIC Innovation yw ‘cyflawni’n well, gyda’n gilydd’, ac mae dod yn Gorfforaeth B yn sail i’r weledigaeth honno a’n hymrwymiad i ddiben y tu hwnt i elw. Er bod ein gwerthoedd craidd, ein hymrwymiad i fynd ar drywydd sero net a’n strwythur ‘eiddo i weithwyr’ blaengar sydd bob amser wedi adlewyrchu egwyddorion B Corp, mae cyflawni ein hardystiad B Corp yn dod yn arwydd o hygrededd ac yn dilysu ein huchelgais i fod yn fusnes sy’n rhoi ffocws cyfartal ar elw, planed a phobl.”

Ychwanegodd Linda Grant, Rheolwr Gyfarwyddwr BIC Innovation: “Mae derbyn ardystiad B Corp wedi bod yn daith helaeth ac yn ymdrech tîm gwych, ac mae’n destament gwirioneddol i waith caled ac ymrwymiad pawb yn BIC Innovation. Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill yr ardystiad hwn ac edrychwn ymlaen at ymuno â chymuned ehangach B Corp i helpu i ledaenu’r neges o wneud busnesau yn rym er daioni”.

Er mwyn cwblhau’r ardystiad, mae BIC Innovation wedi ymgorffori’n gyfreithiol eu hymrwymiad i bwrpas y tu hwnt i elw yn eu herthyglau cwmni.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.