Mewnwelediadau |
Published

Beth sy’n gwneud hysbyseb swydd dda?

Mae hysbyseb swydd yn ffordd dda o ddenu’r dalent orau. Gan ddefnyddio’r un egwyddorion marchnata, bydd angen i’ch hysbyseb swydd gael ei drafftio gyda’ch cynulleidfa mewn golwg a bydd angen iddi werthu eich busnes ac amlygu’r manteision. Mae hysbyseb swydd dda yn glir ac yn gryno ac yn ennyn diddordeb y gynulleidfa. Peidiwch â chamgymryd hysbyseb swydd gyda disgrifiad swydd – gall ddisgrifiad swydd fod yn llawer mwy manwl, tra bod eich hysbyseb swydd yn tynnu sylw.

Yn ôl ymchwil gan Ladders, roedd yr amser cyfartalog i benderfynu ar addasrwydd swydd yn 49.7 eiliad pan nad oedd y swydd yn addas, a 76.7 eiliad pan oedd hi yn addas. Felly, mae treulio amser i ddrafftio hysbyseb swydd ddiddorol yn hanfodol i ddod o hyd i ymgeiswyr posibl sy’n addas ar gyfer eich rôl.

Beth sy’n gwneud hysbyseb swydd dda?

1. Teitl Swydd

Dyma’ch cyfle cyntaf i ddal sylw talent newydd. Dylai’r teitl ddisgrifio rôl y swydd yn glir er mwyn gwneud hi’n hawdd i’r darllenwyr asesu eu haddasrwydd ar gyfer y rôl. Ceisiwch osgoi defnyddio teitlau swyddi mewnol neu acronymau sy’n benodol i’ch busnes, defnyddiwch deitlau o safon diwydiant. Yn bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr ei fod yn chwiliadwy drwy ddefnyddio termau y byddai’ch ymgeisydd delfrydol yn chwilio amdanynt.

2. Gwybodaeth bwysig

Defnyddiwch yr adran hon i gynnwys manylion allweddol sy’n trosglwyddo gwybodaeth bwysig yn gyflym i ddarpar ymgeiswyr. Gwnewch yn siwr eich bod yn crybwyll y band cyflog i osgoi gwastraffu amser ymgeiswyr. Disgrifiwch lefel y rôl; a yw’n swydd lefel mynediad neu’n lefel uwch? Bydd hyn yn galluogi ymgeiswyr i ddeall yn gyflym a yw’r rôl yn addas. Nodwch leoliad y rôl a hefyd os yw’n rôl yn y swyddfa, yn gweithio o gartref, neu hyd yn oed gweithio’n hyblyg. Mae’n syniad da nodi’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau er mwyn helpu’r darpar ymgeisydd i ddeall y brys.

3. Trosolwg y Cwmni

Rhowch drosolwg byr o’r busnes i’r ymgeisydd posibl. Peidiwch â defnyddio copi marchnata cyffredinol – gwnewch hwn yn berthnasol i bob rôl. Dylai’r adran hon ennyn diddordeb yr ymgeisydd posibl, felly gwnewch hi’n fyr ac yn fachog wrth sicrhau ei bod yn llawn gwybodaeth. Nodwch weledigaeth ac amcanion eich busnes i ddangos eich pwrpas. Eglurwch eich lle yn y farchnad; a ydych yn fusnes newydd cyffrous neu’n arweinydd marchnad sefydledig.

4. Cyflwyniad i’r rôl

Rhowch gyflwyniad byr i’r rôl, gan egluro’r gweithgareddau allweddol. Nodwch swyddogaeth y rôl, gyda phwy y byddant yn gweithio’n agos, beth yw prif amcanion y rôl? Os yw hon yn rôl newydd yn y busnes, mae’n bwysig nodi hynny hefyd. Ceisiwch ganolbwyntio ar pam y dylai fod gan yr ymgeisydd posibl ddiddordeb yn y rôl. Disgrifiwch y cyfleoedd a ddaw o fod yn y rôl.

5. Dyletswyddau

Amlinellwch dasgau penodol sydd ynghlwm â’r rôl. Esboniwch ddiwrnod arferol yn y rôl. Rhestrwch y tasgau dyddiol y byddai gofyn i ddarpar ymgeiswyr eu cwblhau. Gall ormod o wybodaeth fod yn llethol, felly cadwch at y prif flaenoriaethau a’u cysylltu ag amcanion cyffredinol y cwmni. Defnyddiwch bwyntiau bwled i fod yn gryno.

6. Eich ymgeisydd delfrydol

Yn yr adran hon nodwch feini prawf a’r rhinweddau yr ydych yn chwilio amdanynt mewn darpar ymgeisydd. Nodwch y sgiliau a’r galluoedd penodol sydd eu hangen. Nodwch eich lefel ddelfrydol o brofiad, ond ceisiwch beidio â dieithrio recriwtiaid a allai fod yn addas, er enghraifft, os ydych yn chwilio am berson graddedig diweddar, peidiwch â nodi bod angen 5 mlynedd o brofiad perthnasol yn y diwydiant. Os oes angen cymwysterau arnoch i gyflawni’r rôl i safon uchel, nodwch hynny yma, ond byddwch yn realistig a pheidiwch â goramcangyfrif yr hyn sydd ei angen i fod yn llwyddiannus yn y rôl. Gallwch hefyd ddefnyddio’r adran hon i amlinellu’r math o berson a fyddai’n siwtio’ch sefydliad – mae hwn hefyd yn gyfle i ddangos y gwerthoedd a’r diwylliant o fewn y busnes fel y gall darpar ymgeiswyr benderfynu os yw’ch sefydliad yn addas.

7. Buddion

Yn fwy nag erioed, mae ymgeiswyr am wybod os oes yna fuddion. Mae gwaith bellach yn fwy nag arian yn unig gyda nifer o ymgeiswyr am wybod sut y gall eu cyflogwyr eu cefnogi mewn cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Ydych chi’n cynnig unrhyw fuddion unigryw? A oes gennych unrhyw gynlluniau ar waith i gefnogi lles? Ydych chi’n cynnig cyfleoedd dysgu a hyfforddi? Mae angen i’r hysbyseb swydd werthu’r buddion i ddarpar ymgeiswyr.

8. Sut i weithredu?

Yn bwysicaf oll, gorffennwch gyda galwad clir i weithredu. Meddyliwch am y broses o ymgeisio gan mai dyma argraff gyntaf eich darpar recriwtiaid o’ch busnes. Os yw eich proses ymgeisio yn rhy gymhleth ac yn cymryd llawer o amser, gall fod yn anneniadol. Cadwch hi mor syml â phosib. Dylech ddefnyddio’r adran hon i egluro’r camau nesaf yn glir. A oes angen i ymgeiswyr anfon CV a llythyr eglurhaol, neu lenwi ffurflen? Nodwch y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, a rhowch fanylion cyswllt ar gyfer unrhyw gwestiynau.

Clowch drwy egluro beth fydd y camau nesaf, pryd y cynhelir cyfweliadau a pha fformat y byddant yn ei gymryd.

Camau nesaf

Nawr bod gennych chi hysbyseb swydd glir, ddeniadol a phroffesiynol, mae’n rhaid sicrhau bod ymgeiswyr yn dod o hyd i’r hysbyseb. Meddyliwch am y math o rôl ydyw ac ystyriwch y sianeli mwyaf perthnasol i gyrraedd eich cynulleidfa. Dyma rai ffyrdd o farchnata eich hysbyseb swydd:

  • Eich Gwefan: Postiwch eich hysbyseb swydd ar eich gwefan eich hun. Os nad oes gennych chi dudalen benodol ar gyfer gyrfaoedd neu swyddi gwag, rhowch hi ar eich adran newyddion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio dileu’r hysbyseb swydd unwaith y bydd y dyddiad cau wedi bod.
  • Cyfryngau Cymdeithasol:Postiwch ddolen i’ch hysbyseb swydd ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. Defnyddiwch hashnodau perthnasol i gyrraedd cynulleidfaoedd perthnasol. Gwnewch yn weledol trwy gynnwys graffeg wedi’i frandio. Gallwch hefyd dagio rhanddeiliaid perthnasol a gofyn iddynt rannu gyda’u rhwydweithiau. Mae Linkedin yn llwyfan gwych ar gyfer rhwydweithio. Anogwch y staff presennol i rannu’ch post â’u rhwydweithiau personol.
  • Atgyfeiriadau gan randdeiliaidRhannwch eich post gyda’ch tîm, eich partneriaid ac unrhyw randdeiliaid perthnasol eraill a gofynnwch iddynt ei rannu â’u rhwydweithiau eu hunain. Mae staff hapus a bodlon yn eiriolwyr gwych i’ch busnes.
  • Prifysgolion Os ydych yn recriwtio ar gyfer rôl raddedig neu ar gyfer ymgeisydd â chymwysterau penodol, cysylltwch â Phrifysgolion lleol er mwyn iddynt fedru postio i’w sianeli perthnasol.
  • Grwpiau cymunedol lleol Gall bostio eich hysbyseb swydd mewn grwpiau cymunedol lleol fod yn ffordd wych o ddenu talent leol.
  • Safleoedd swyddiMae yn lawer o safleoedd swyddi ar-lein gyda’r rhan fwyaf yn codi ffi. Mae hwn yn opsiwn da os ydych yn cael trafferth dod o hyd i’ch ymgeisydd delfrydol. Byddwch yn barod i dderbyn nifer fawr o geisiadau!
  • Asiantaethau recriwtio Asiantaethau recriwtio yw’r opsiwn drutaf, ond efallai byddai defnyddio cwmni allanol yn fuddiol, yn enwedig ar ôl pwyso a mesur eich costau amser. Gallant hefyd fod yn fwy effeithlon os ydych yn chwilio am ymgeiswyr o ddiwydiant penodol.

Mae ein tîm profiadol yn cynnwys ystod eang o arbenigwyr sydd wedi gweithio ar draws sectorau i drawsnewid prosesau gweithredol. O weithwyr AD proffesiynol i gynghorwyr cynllun ffatri a pheiriannau medrus Darllenwch mwy

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.