Mewnwelediadau |
Published

Anatomeg persona cwsmer craff

Mae persona cwsmer neu brynwr yn arf gwerthfawr i ddod â’ch segmentau cwsmeriaid yn fyw, trwy ddal nodweddion allweddol segmentau eich cynulleidfa. Mae’r persona yn gymeriad ffuglennol ond mae’n cynrychioli nodweddion cyfunol segment penodol, sy’n cael ei yrru gan ddata rydych chi wedi’i gasglu trwy ymchwil a mewnwelediadau. Mae persona yn cyflwyno data oer i ni mewn ffordd real.

Pan gaiff ei ddefnyddio’n gywir, gall persona eich helpu i greu negeseuon allweddol sy’n apelio at eich cynulleidfa. Maent hefyd yn caniatáu ichi ddiffinio sianeli priodol a’ch galluogi i rannu’r cymhellion y tu ôl i benderfyniadau prynu eich cwsmeriaid er mwyn alinio eich negeseuon datblygu cynnyrch neu farchnata ag anghenion eich cwsmeriaid.

Ond sut mae mynd ati i greu persona? Beth ddylid ei gynnwys? Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad am rai o elfennau allweddol persona cwsmer craff.

Anatomeg persona cwsmer

1. Rhowch wyneb i’r enw

Mae rhoi wyneb i’ch persona yn eich helpu i deimlo’n gysylltiedig â’ch cwsmer delfrydol. Wrth ddrafftio negeseuon dychmygwch eich bod yn siarad yn uniongyrchol â’ch persona. Gallwch ddefnyddio lluniau stoc neu ddelweddau go iawn o gwsmeriaid, ond osgoi defnyddio enwogion neu ddelweddau o’ch staff oherwydd efallai bod ganddynt ragdybiaethau wedi’u diffinio ymlaen llaw yn gysylltiedig â nhw.

2. Rhowch enw i’ch persona er mwyn dod ag ef yn fyw

Eich persona sy’n arwain y ffordd rydych chi’n siarad â’ch cynulleidfa. Rhowch enw i’ch persona er mwyn dod â’ch proffil yn fyw.

3. Nodwch y ddemograffeg allweddol

Bydd ateb rhai cwestiynau demograffig sylfaenol yn helpu i adeiladu proffil o’u bywydau. Mae data demograffig yn sail i’ch persona ac yn helpu i rannu’ch marchnad yn is-gategorïau mwy diffiniedig. Mae priodoleddau demograffig yn aml yn ymwneud ag ymddygiadau eraill prynwyr.

4. Diffiniwch y bersonoliaeth

Mae nodweddion personoliaeth yn mynd y tu hwnt i’r data demograffig ac yn dechrau archwilio arferion eich segment. Mae’n bwysig eich bod yn seilio hyn ar ddata go iawn o’ch sgyrsiau. Bydd arddangos nodweddion personoliaeth yn ei gwneud hi’n haws i chi adnabod rhai personau wrth gyfathrebu â rhagolygon.

5. Diffiniwch ddiwrnod yn eu bywyd

Dechreuwch ddiffinio ffordd o fyw ac arferion dyddiol eich person. Defnyddiwch eich ymchwil i sefydlu pryd maen nhw’n debygol o fod yn sgrolio cyfryngau cymdeithasol neu’n pori’r we, pryd maen nhw’n brysur ac yn canolbwyntio ar gyflawni eu tasgau dyddiol?

6. Amcanion – beth mae eich cwsmer yn ceisio ei gyflawni?

Unwaith y byddwch wedi nodi eich demograffeg allweddol a’u nodweddion personoliaeth bydd gennych well dealltwriaeth o’r hyn y maent yn ceisio ei gyflawni mewn perthynas â’ch cynnyrch neu wasanaeth. Gall y rhain fod yn amcanion gweithredol, cymdeithasol neu emosiynol a fydd yn eich helpu i ddeall sut i ddatblygu cysylltiad emosiynol

7. Rhwystredigaethau – beth sy’n peri gofid i’ch cwsmeriaid pan y meddwl am eu hamcanion?

Yr un mor bwysig â deall amcanion eich cwsmer, gall archwilio eu rhwystredigaethau a’r hyn sy’n peri gofid iddynt eich helpu i ddeall sut i oresgyn unrhyw broblemau. Unwaith eto, gall y rhain fod yn boenau swyddogaethol, cymdeithasol neu emosiynol a fydd yn eich galluogi i nodi’r gwerth y mae eich cynnyrch/gwasanaeth yn ei gynnig.

8. Cefndir – beth yw stori eich persona?

Rhowch ychydig o gefndir i’ch persona. Adroddwch siwrnai eich persona a rhowch fwy o ddyfnder i ddeall eu hamcanion a’u cyflawniadau. Tynnwch sylw at y wybodaeth fwyaf defnyddiol sy’n dangos pam eu bod yn gwsmer delfrydol.

9. Cymhelliant – beth sy’n gyrru penderfyniadau prynu?

Yn debyg iawn i adnabod personoliaeth eich persona, bydd archwilio yr hyn sy’n ysgogi eich persona yn eich helpu i dorri i lawr y cymhellion allweddol hynny wrth brynu. Pam maen nhw’n gweithredu?

10. Brandiau – pa frandiau eraill y mae eich cwsmeriaid yn eu defnyddio

Mae archwilio’r brandiau y mae eich cwsmeriaid yn deyrngar iddynt yn rhoi llawer o fewnwelediad i’w nodweddion. Mae hefyd yn gyfle gwych i archwilio’r negeseuon marchnata a’r technegau a ddefnyddir gan y brandiau hyn oherwydd efallai y bydd rhai tactegau y gallwch chi eu mabwysiadu eich hun. Yn yr adran hon, gallwch hefyd gynnwys unrhyw ddylanwadwyr y maent yn eu dilyn.

11. Y sianeli delfrydol – sut mae’ch cwsmeriaid yn derbyn eu gwybodaeth?

Yn yr adran hon archwiliwch pa sianeli y mae eich cwsmeriaid yn fwyaf tebygol o’u defnyddio i ddod o hyd i wybodaeth neu gynhyrchion/gwasanaethau newydd. Bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar y tactegau marchnata mwyaf priodol ar gyfer cyrraedd eich cynulleidfa. Gallech hefyd ganolbwyntio’r adran hon ar ba sianeli hysbysebu sydd orau gan eich cwsmeriaid, beth yw eu hoff sianeli cyfathrebu, neu ar ba wefannau cyfryngau cymdeithasol y gellir dod o hyd iddynt.

Cyn dechrau…

Diffiniwch eich segmentau targed allweddol

Cyn dechrau ar bersona eich cwsmer, dylai fod gennych ddealltwriaeth glir o’ch segment(au) cwsmer. Mae segmentu yn eich galluogi i deilwra negeseuon marchnata i bob cynulleidfa. Mae’n hanfodol deall pwy yw eich targed segment. Os oes gennych gynnyrch/gwasanaeth arbenigol, efallai mai dim ond un segment sydd gennych, fodd bynnag, os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth a ddefnyddir gan lawer o wahanol bobl mae’n debygol y bydd gennych fwy nag un segment allweddol.

I ddechrau, casglwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch gan eich cwsmeriaid presennol. Edrychwch ar eich rhestr o gwsmeriaid a diffiniwch nodweddion allweddol. Unwaith y byddwch wedi llunio rhestr o’ch cwsmeriaid gorau ynghyd â’ch nodweddion dewisol, dadansoddwch y data i ddarganfod tueddiadau. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol ar y pwynt hwn i ddadansoddi metrigau allweddol o’ch gwefan a dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol i nodi tueddiadau. Os oes gennych dîm gwerthu, gofynnwch am eu hadborth. Oes ganddynt fewnwelediad i ba fath o gwsmer sydd orau?

Peidiwch â grwpio gwahanol segmentau cwsmeriaid gyda’i gilydd – ceisiwch fod yn benodol a chynhyrchu un persona fesul segment cwsmer

Casglwch ddata go iawn o’ch segmentau targed

Er mwyn deall segmentau eich cynulleidfa, mae angen i chi gasglu data go iawn. Peidiwch â gwneud rhagdybiaethau yn unig, na chynnwys y quirks hynny sy’n gwneud eich persona yn ddiddorol. Mae angen i’ch persona gynrychioli segment cyfan nid barn un person yn unig, felly mae angen i chi gasglu gwybodaeth gan ddetholiad eang o unigolion.

Gallwch ddefnyddio arolygon cwsmeriaid i ddeall beth yw cymhellion ac amcanion eich cwsmeriaid. Gofynnwch gwestiynau penagored i ymchwilio’n drylwyr. Meddyliwch sut i fframio’ch cwestiynau fel bod eich mewnwelediadau mor fanwl â phosib.

Mae’n werth cynnal cyfweliadau gyda chwsmeriaid presennol neu ddarpar gwsmeriaid i archwilio eu hamcanion a’u rhwystredigaethau ymhellach. Sylwch ar fynegiant wyneb a thôn i nodi nodweddion allweddol. Peidiwch â chyfweld cwsmeriaid hapus yn unig, gallwch ddarganfod cymaint, os nad mwy, gan gwsmeriaid sydd wedi cael problemau neu rwystredigaethau gyda’ch cynhyrchion neu wasanaethau.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich ymchwil ansoddol, cyfunwch a chymharwch hyn ag ymchwil a data meintiol. Gwnewch ymchwil trwy adolygu data a mewnwelediadau sydd ar gael trwy offer fel Google Analytics a’ch dadansoddeg cyfryngau cymdeithasol. Gallwch hefyd archwilio data trydydd parti ac adroddiadau ar ymddygiad prynwyr i ategu eich canfyddiadau. Mae gwefannau fel YouGov (https://business.yougov.com/product/audience-explorer) Audience Explorer yn caniatáu ichi ddatgloi mewnwelediadau i safbwyntiau a chysylltiadau brand, ymddygiad, defnydd o’r cyfryngau, hobïau a diddordebau ar gyfer eich cynulleidfa dymunol.

Mae ein tîm marchnata strategol wedi gweithio ar lefelau uchel o fewn diwydiant ac yn cynnig mewnwelediad, craffter busnes a chreadigrwydd i’ch helpu i weithredu’ch cynlluniau marchnata. Dysgwch am y cymorth marchnata rydym yn ei gynnig yma.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.