Mewnwelediadau |
Published

Allforio Anuniongyrchol a TAW – Ydych chi mewn perygl?

Cyflwyniad

Mae hysbysiad TAW 703 yn amlinellu’r driniaeth TAW o gyflenwadau trethadwy a allforir o’r DU i gyrchfannau y tu allan i’r DU. Mae’r hysbysiad TAW hwn yn bwysig i fusnesau sy’n allforio neu’n bwriadu allforio nwyddau y tu allan i’r DU. Mae angen i gludwyr, ceidwaid warws, cwmnïau llongau ac asiantau clirio tollau fod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth hon hefyd.

Pa agweddau sydd angen i chi eu gwybod?

Gelwir nwyddau rydych chi’n eu hallforio y tu allan i’r DU yn allforio uniongyrchol. Er mwyn sicrhau cyflenwad cyfradd sero y cyflenwadau trethadwy hyn mae angen i chi gadw tystiolaeth allforio sy’n profi bod y nwyddau hyn wedi gadael y DU. Pan fydd eich cwsmer yn trefnu danfon eich nwyddau eich hun, gelwir hyn yn allforio anuniongyrchol. Mae’r gofynion tystiolaeth allforio ar gyfer allforio anuniongyrchol yn sylweddol fwy nag allforio uniongyrchol. Yn ychwanegol at hyn, gan mai’r cwsmer sydd wedi trefnu danfon y nwyddau, rhaid iddynt gasglu’r dystiolaeth hon ar eich rhan.

Beth yw canlyniadau peidio â chael y dystiolaeth allforio ar gyfer allforio anuniongyrchol?

Os na allwch ddarparu’r dystiolaeth allforio sy’n ofynnol ar gyfer allforio uniongyrchol neu anuniongyrchol, ni allwch sicrhau cyflenwad cyfradd a rhaid codi TAW ar y gyfradd berthnasol. Bydd hyn naill ai’n golygu bod yn rhaid i chi roi anfoneb TAW i’ch cwsmer, neu gyfanswm y pris a delir gan y cwsmer fydd y pris cynhwysol TAW (h.y. chi’n sy’n dioddef y TAW ar y gwerthiant).

Gydag allforio anuniongyrchol mae’r gofynion tystiolaeth allforio yn feichus, a darperir y dystiolaeth hon gan y cwsmer yn hytrach na gennych chi’ch hun. Felly, mae risg sylweddol na fyddwch yn gallu cael y dystiolaeth allforio sy’n ofynnol gan Gyllid a Thollau EM a gallech ddioddef y TAW ar y cyflenwad hwn.

Beth ddylech chi ei wneud?

Mae sawl dull i helpu i liniaru’r risg TAW y mae allforion anuniongyrchol yn eu cynrychioli. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn ymwybodol o ofynion tystiolaeth allforio penodol sydd eu hangen ar gyfer allforion uniongyrchol ac anuniongyrchol. Os hoffech gael mwy o wybodaeth ar sut i liniaru’ch risg, cysylltwch â Sam Rose a fydd yn gallu eich cynorthwyo ymhellach.

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.