Mewnwelediadau |
Published

5 ffordd y gall system CRM eich helpu i dyfu eich busnes

CRM = Customer Relationship Management

Yn syml, mae system rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM) yn trefnu data eich cynulleidfa. Mae’n caniatáu ichi gasglu, monitro a chael mewnwelediadau gwerthfawr gan eich cwsmeriaid, rhanddeiliaid a rhagolygon gwerthu mewn un lle.

Wrth i fusnes dyfu, mae’n debygol y bydd adrannau ar draws y sefydliad yn defnyddio gwahanol offer, a gyda gwahanol sianeli i gwsmeriaid ryngweithio, gall fod yn anodd cael darlun llawn o’ch cwsmeriaid. Bydd system CRM yn caniatáu ichi feithrin perthnasoedd cryfach â’ch cynulleidfa wrth i chi dyfu. Gall eich helpu i fod yn fwy effeithlon trwy awtomeiddio, cynyddu ymgysylltiad trwy segmentu effeithiol a chynyddu eich cyfradd llwyddiant gydag ennill busnes newydd.

Felly, sut y gall system CRM gefnogi twf?

Mae defnyddio mewnwelediadau a data i dyfu eich busnes yn trawsdorri llawer o adrannau; boed yn swyddogaeth farchnata sy’n dangos dewisiadau eich cwsmeriaid i segmentu a theilwra negeseuon allweddol, eich tîm gwerthu yn gosod y sylfaen ar gyfer adeiladu ac olrhain perthnasoedd, neu’ch tîm cyllid ar gyfer rhagweld busnes newydd.

Wrth i chi dyfu, mae’n debygol eich bod chi’n treulio mwy o’ch amser y tu ôl i’ch desg ac nad oes gennych chi gymaint o amser ag o’r blaen i fod mewn cysylltiad uniongyrchol â’ch cwsmeriaid. Bydd system CRM effeithiol yn galluogi eich tîm i gynnal a meithrin perthnasoedd newydd, wrth ganiatáu ichi wneud penderfyniadau ynghylch eich blaenoriaethau.

Nid oes angen i chi fod yn sefydliad mawr i gyfiawnhau’r angen am system CRM. Gall fod yr un mor ddefnyddiol i fentrau bach a newydd. Os ydych chi newydd ddechrau, mae gweithredu rheolaeth gyswllt yn y cyfnod cynnar yn gosod sylfeini rhagorol ar gyfer y dyfodol, ac yn eich galluogi i gasglu’r mewnwelediadau gwerthfawr hynny o’r cychwyn. Yr hyn y byddwch am ei ystyried ar hyn o bryd yw math a chymhlethdod y system sydd ei hangen arnoch – ond mwy am hynny yn nes ymlaen.

5 ffordd y gall system CRM eich helpu i dyfu

1. Bod yn fwy effeithlon

Bydd trefnu eich data yn eich galluogi i gael mynediad hawdd at wybodaeth allweddol ac adroddiadau mewnwelediad. Nid oes angen sifftio trwy ddogfennau na chwilio cronfeydd data amrywiol i ddod o hyd i’ch data a’i ddadansoddi mwyach. Gall eich timau gwerthu osgoi gwastraffu amser a dechrau canolbwyntio ar flaenoriaethu’r cyfrifon mwyaf proffidiol. Bydd eich timau marchnata yn gallu arbed amser a gweithredu ymgyrchoedd mwy effeithlon trwy segmentu ac awtomeiddio effeithiol. Bydd hyn yn eich galluogi i osgoi gwastraffu amser, lleihau gorbenion a chynyddu gwerthiant drwy wella eich ymdrechion gwerthu a marchnata. Er y bydd system CRM yn cymryd rhai oriau gwaith i fewnbynnu data da, trwy awtomeiddio tasgau rheolaidd byddwch yn gallu lleihau gweithdrefnau llaw eraill.

2. Rheoli risg

Mae ychydig o risgiau i sefydliadau sydd heb system CRM na gweithdrefn rheoli cyswllt syml ar waith. Yn gyntaf, Diogelu Data.

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn rheoli sut mae sefydliadau, busnesau neu’r llywodraeth yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Deddf Diogelu Data 2018 yw gweithrediad y DU o’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Mae’n rhaid i bawb sy’n gyfrifol am ddefnyddio data personol ddilyn rheolau llym a elwir yn ‘egwyddorion diogelu data. Rhaid iddynt sicrhau bod y wybodaeth yn:

 • cael ei ddefnyddio’n deg, yn gyfreithlon ac yn dryloyw
 • cael ei ddefnyddio at ddibenion penodol
 • cael ei ddefnyddio mewn ffordd sy’n ddigonol, yn berthnasol ac yn gyfyngedig i’r hyn sy’n angenrheidiol yn unig
 • gywir a, lle bo angen, yn cael ei gadw’n gyfredol
 • cael ei gadw dim hwy nag sydd angen
 • cael ei drin mewn ffordd sy’n sicrhau diogelwch priodol, gan gynnwys amddiffyniad rhag prosesu anghyfreithlon neu anawdurdodedig, mynediad, colled, dinistr neu ddifrod

Gall system CRM leihau eich risgiau o dorri rheoliadau Diogelu Data drwy eich galluogi i weld yr holl ddata rydych yn ei storio. Mae hefyd yn eich galluogi i gadw dewisiadau ‘optio mewn/optio allan’ gan eich cwsmeriaid.

Yna daw’r risg o golli cyfleoedd oherwydd diffyg cyfathrebu. Gall CRMs gynyddu cydgysylltu rhwng adrannau trwy ddarparu mynediad at wybodaeth a mewnwelediadau a rennir, gan wneud eich timau yn fwy effeithlon a chydweithredol.

Yn olaf, y risg o golli cysylltiadau. Os nad oes gennych chi ffordd o storio gwybodaeth cwsmeriaid allweddol ar hyn o bryd, ble mae data eich cwsmeriaid allweddol? Os oes gennych chi dîm gwerthu, a yw’r manylion cyswllt yn cael eu cadw ar e-byst neu ar ffonau symudol personol? Os felly, beth fyddai’r risg pe bai’r person hwnnw’n gadael y busnes neu’n mynd yn sâl? Mae system CRM yn lleihau’r risg hon trwy storio’r manylion cyswllt allweddol hynny mewn system ganolog a rennir.

3. Gwella perthnasoedd

Gall system CRM wella boddhad cwsmeriaid a helpu i adeiladu cwsmeriaid ffyddlon. Drwy rannu gwybodaeth ar draws adrannau megis Gwerthu, Marchnata a Gwasanaethau Cwsmeriaid, byddwch mewn gwell sefyllfa i feithrin perthnasoedd ystyrlon. Gyda mynediad i’r wybodaeth hon a rennir ar gyfrifon penodol, gallwch deilwra’ch negeseuon a chael gwell dealltwriaeth o’ch cwsmeriaid.

4. Marchnata Gwell

Pan fyddwch chi’n integreiddio data gyda’ch ymdrechion marchnata fe gewch chi ddealltwriaeth gliriach o darged eich gwaith marchnata. Mae hwn yn fewnwelediad amhrisiadwy sy’n eich helpu i adeiladu darlun o bwy rydych chi’n siarad â nhw, gan ganiatáu ichi deilwra’ch negeseuon a’ch sianeli yn unol â’u diddordebau. Mae system CRM hefyd yn gynhwysyn hanfodol os ydych chi’n defnyddio technegau marchnata e-bost. Mae’r CRM yn rhoi sail eich rhestrau tanysgrifwyr i chi, yn eich galluogi i segmentu ymhellach ac i adeiladu llifoedd gwaith awtomataidd, fel eich bod yn anfon y negeseuon cywir, at y bobl gywir.

5. Adeiladu mewnwelediadau a data

Mae gwybodaeth yn bwysig. Drwy allu gweld eich holl ddata cwsmeriaid mewn un lle, byddwch yn gallu nodi tueddiadau allweddol. Po fwyaf y gwyddoch am eich cwsmeriaid, yr hawsaf yw hi i siarad â nhw. Mae CRMs yn darparu adroddiadau craff, yn rhoi mewnwelediad i dueddiadau gwerthu, ac yn rhoi gwybodaeth am sut rydych chi’n perfformio. Gallwch greu adroddiadau i gefnogi eich timau gyda thasgau o ddydd i ddydd, er enghraifft, sefydlu nodiadau atgoffa i’ch atgoffa i gysylltu gyda phobl ar ddyddiad penodol; neu ar gyfer monitro perfformiad. Gellir defnyddio adroddiadau hefyd i gefnogi rhagolygon ar gyfer dyrannu cyllideb a rhagweld tueddiadau gwerthu.

Cofiwch…

 • Gwnewch eich ymchwil. Mae amrywiaeth eang o systemau CRM ar gael. Bydd dod o hyd i un sy’n benodol i’ch anghenion yn amrywio gan ddibynnu ar sut rydych chi’n gweithredu. Cymerwch eich amser i ddarganfod un sy’n gweithio orau i chi a’ch amcanion.
 • Pwy fydd yn defnyddio’r CRM? Ai eich tîm cyfan neu adrannau penodol yn unig fydd hwn? Ystyriwch bawb a allai elwa o fynediad at CRM, ac yna siaradwch â’ch tîm i sefydlu beth fyddai eu hamcanion nhw.
 • Pa mor gymhleth? Os ydych chi’n sefydliad llai, mae’n debyg mai system weddol syml fydd yn gweithio orau. Y mwyaf cymhleth yw eich system, y mwyaf o amser fydd yn cael ei dreulio i gynnal y system. Dechreuwch trwy sefydlu beth fydd eich defnydd o’r system.
 • Meddyliwch am integreiddio. Pa offer neu feddalwedd eraill ydych chi’n eu defnyddio? Er enghraifft, a fydd angen iddo integreiddio â’ch system cyfrif rheoli, neu’ch sianeli marchnata a chyfathrebu?
 • Uwchraddio Mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod eich system yn gallu tyfu gyda chi yn ôl yr angen. Nid oes llawer o ddiben buddsoddi mewn system sy’n rhy syml unwaith caiff ei rhoi ar waith. Yn yr un modd, mae angen i chi gydbwyso hyn â’r risg o dalu am swyddogaethau nad ydych yn debygol o’u defnyddio.
 • “Rubbish in – Rubbish out”. Pan fyddwch wedi penderfynu pa wybodaeth dda rydych ei heisiau, mae angen ichi sefydlu:
  • Bod data cywir, perthnasol ac amserol yn cael ei fewnbynnu
  • Bod gennych adroddiadau sefydledig sy’n trosi data da yn wybodaeth ddefnyddiol
  • Bod rhywun yn gyfrifol am adolygiadau ansawdd data cyfnodol, gan sicrhau bod unrhyw wybodaeth sydd ar goll yn cael ei chwblhau, bod copïau dyblyg yn cael eu huno a bod camgymeriadau’n cael eu cywiro
  • Bod gennych set o egwyddorion wrth fewnbynnu data – h.y. os ydych yn gwmni dwyieithog, a ydych yn mewnbynnu data yn y Gymraeg neu’n Saesneg?
 • Meddyliwch am eich KPI’s. Wrth sefydlu’ch system CRM mae’n debygol y byddwch yn gallu addasu meysydd a gwneud rhai meysydd yn orfodol. Os ydych yn bwriadu adrodd ar ddangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) penodol, dechreuwch drwy feddwl pa wybodaeth y bydd ei hangen arnoch ar gyfer adroddiad o’r fath. Dylai unrhyw ddata sydd ei angen ar gyfer yr adroddiad fod yn faes gorfodol. Ond bydd angen i chi gydbwyso hyn i sicrhau nad yw’n ormod o rwystr i fewnbynnu gwybodaeth os nad yw’n hawdd dod o hyd i wybodaeth y maes gorfodol.
 • Trafodwch gyda’ch tîm Er mwyn i weithrediad CRM weithio, mae angen cefnogaeth eich tîm arnoch. Ar y dechrau, mae’n debygol y gallai CRM ychwanegu at bwysau gwaith drwy’r angen i fewnbynnu data, felly mae’n hollbwysig bod eich tîm yn gallu gweld y manteision a ddaw yn ei sgil o ran well effeithlonrwydd mewn mannau eraill. Os nad yw’ch tîm yn gallu gweld hyn, bydd ansawdd eich data yn dioddef, sy’n golygu y byddwch yn gweld llai o elw ar eich buddsoddiad.

I orffen, peidiwch â meddwl bod angen i chi fuddsoddi cannoedd i weithredu systemau rheoli gwybodaeth. Rydyn ni wedi gweld mwy o fusnesau’n cael trafferth gyda systemau gor-fanwl na busnesau sy’n cael trafferth gyda systemau symlach. Os ydych chi yng nghamau cynnar eich twf mae’n bosibl iawn mai’r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw system CRM sylfaenol neu sgiliau Excel.

Cysylltiedig: Torri Tir: Gwireb twf busnes: gall y bos ddim gwneud popeth!

Mae ein tîm profiadol yn cynnwys ystod eang o arbenigwyr sydd wedi gweithio ar draws sectorau i drawsnewid prosesau gweithredol. O weithwyr AD proffesiynol i gynghorwyr cynllun ffatri a pheiriannau medrus Darllenwch mwy

Share this on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Read More News

We work with

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.