Heather Abrahams

Arbenigwr Arloesi a Thwf
Mewn un frawddeg, beth wyt ti’n ei wneud yn BIC?

Rwy’n darparu cefnogaeth ac arweiniad i rai o’r cwmnïau sy’n tyfu cyflymaf yn y DU i oresgyn y prif heriau maen nhw’n eu hwynebu ar hyd eu taith twf.

Sut y gwnes di ddechrau yn dy yrfa?

Nid oedd mynd i’r Brifysgol yn opsiwn i mi felly pan yn 16 oed cymerais swydd a fyddai’n caniatáu imi ddysgu sgiliau newydd a datblygu’n gyflym. Dechreuais weithio gyda CIS Insurance a gweithiais yn yr holl adrannau amrywiol gan gynnwys tanysgrifennu. Darparodd sylfaen wych o wybodaeth i mi.

Pa gamgymeriad wnes di ar ddechrau dy yrfa, a sut wnes di ddysgu ohono?

Roeddwn yn awyddus i ddatblygu a chefais ddyrchafiad yn rhy fuan. Buan sylweddolais cyn lleied roeddwn i’n ei wybod a chymaint roeddwn i angen pobl dda o’m cwmpas i’m helpu i fod yn llwyddiannus.

Beth yw her fwyaf y mae busnesau bach a chanolig yn gorfod delio ag ef ar hyn o bryd?

Mae’n debyg mai tarfu ar gadwyni cyflenwi yw’r her fwyaf cyffredin ar hyn o bryd ac mae’n effeithio ar eu cynllunio a’u cyflenwi.

Pa swydd fyddet ti’n ofnadwy yn gwneud?

Fflebotomydd!

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Cynllunio strategol, cyllid a gwerthu

Send me an email:
Find me on:
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf ac Uwchraddio
Arbenigwr Arloesi a Thwf
Arbenigwr Arloesi a Thwf

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.