Chris Price-Jones

Chris Price-Jones

Cadeirydd

“Fel cadeirydd y bwrdd, dwi’n cynnig arweiniad a mewnbwn strategol i’n cwmni ni a chwmnïau eraill trwy fy rôl fel Cyfarwyddwr Uwchraddio Innovate UK. ”

Mae gan Chris gefndir eang ym maes rheoli busnes a diwydiannol, o lawr y ffatri i lefel bwrdd grŵp. Mae hefyd wedi treulio amser mewn addysg fel darlithydd ac ar lefel uwch-reolaeth. Mae craidd ei waith bob amser wedi ymwneud â rheoli newid, gwerthuso a gweithredu prosiectau sydd wedi cyflenwi cynhyrchion newydd, prosesau cynhyrchu a safleoedd newydd; Mae hefyd wedi datblygu dulliau newydd o ddysgu a delweddu mewn meysydd technegol o arbenigedd. 

Mae wedi gweithio i nifer o gwmnïau o’r radd flaenaf fel Boots, Beechams, Cadbury a’r grŵp Callard & Bowser gan orffen ei yrfa ddiwydiannol gyda grŵp Leaf fel cyfarwyddwr bwrdd grŵp ar gyfer y grŵp bwyd byd-eang mawr hwn.

Beth yw her y mae’n rhaid i fusnesau bach a chanolig ddelio ag ef yr hoffet ti ei oresgyn?   

Dylai pob cwmni sefydlu gweledigaeth strategol glir ar gyfer eu dyfodol a bod â chynllun i ehangu, a thyfu mewn ffordd gynaliadwy.

Pa gyngor wyt ti’n hoffi ei roi?     

Ar ddechrau bywyd cwmni – Adeiladu tîm da o’ch cwmpas i rannu baich y siwrnai o uwchraddio – dyma fydd eich her fwyaf amlddisgyblaethol.       

Petai ti’n ysgrifennu llyfr am dy fywyd, beth fyddai’r teitl a pham?

Ydy hyn yn bosib? Rwyf bob amser wedi delio â heriau prosiect cymhleth ac wedi sylweddoli’n gynnar iawn na allwn ddatrys y rheini ar fy mhen fy hun. Roedd bob amser yn waith tîm mewn gwaith ac mewn bywyd.  

Beth yw dy sgiliau allweddol?   

Mae hwn yn gwestiwn y dylai eraill eu hateb ar eich rhan, oherwydd yn fy mhrofiad i, dych chi byth yn hollol ymwybodol o’r hyn fedrwch ei gynnig. Fodd bynnag, mae’n ymddangos bod gallu trosglwyddo fy marn yn onest, yn glir ac yn syml wedi gweithio!

Beth yw eich cryfderau?

Sgiliau cyfathrebu cryf | Sgiliau cyflwyno cryf | Rheoli Prosiectau | Dull datrys problemau rhesymegol | Sgiliau meddwl strategol

Send me an email:
Find me on:
Cyfarwyddwr Gweithredol
Cyfarwyddwr Gweithredol
Cyfarwyddwr Gweithredol
Finance Director

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.