Alison Haselgrove

Uwch Gydymaith Prosiectau Bwyd

“Rwy’n Rheolwr Prosiect ar gyfer Prosiect Interreg AHFES yng Nghymru, yn cynnal ymchwil bwrpasol ac yn cynhyrchu adroddiadau craff ar gyfer cleientiaid. Rwyf hefyd yn darparu hyfforddiant a mentora i gefnogi busnesau yn y Sector Bwyd a Diod”

Mae Alison yn Ymgynghorydd Busnes rhagweithiol gyda’i ffocws ar y cwsmer. Mae hi’n gweithio’n broffesiynol o fewn y diwydiant bwyd gyda chefndir llwyddiannus mewn sectorau gweithgynhyrchu ac adwerthu gan gynnig ystod o wasanaethau ymgynghori ar draws amryw o wahanol sectorau. Mae hi’n ymchwilydd creadigol ac yn gallu creu mewnwelediad gweithredadwy i gleientiaid o ffynonellau gwybodaeth amrywiol. Gan ei bod yn ymwybodol iawn o fasnach, mae hi’n gallu sicrhau llwyddiant i gleientiaid trwy eu cefnogi i gwmpasu amcanion busnes a diffinio strategaeth i sicrhau twf busnes proffidiol.

Mae Alison yn cyfuno dull ymarferol, creadigrwydd a ffocws cryf ar ddefnyddwyr, ynghyd â meithrin perthnasoedd gwaith cadarnhaol o fewn timau traws swyddogaethol. Mae hi’n cynnig cefnogaeth rheoli prosiect ac wedi ymrwymo i gwrdd â therfynau amser, gan sicrhau sylw i fanylion a sbarduno gwelliant parhaus mewn ffyrdd o weithio.

Disgrifia dy brofiad o fewn y sector?

35 mlynedd yn y diwydiant bwyd mewn rolau Prynu ac Arloesi a Datblygu Cynnyrch Archfarchnadoedd. Ymgynghoriaeth ddiweddar ar gyfer busnesau yn y sectorau bwyd a marchnad gyfagos.

Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i dy hun?

Nid oes rhaid cael yr holl wybodaeth er mwyn cychwyn ar rywbeth – cymerwch y risg a byddwch yn hyderus y byddwch yn addasu, dysgu a thyfu ar hyd y ffordd.

Beth yw’r datblygiad mwyaf yn y diwydiant bwyd yn ystod y 3 blynedd diwethaf?

Rwy’n credu y bydd gan y gostyngiad mewn mynediad i weithlu UE sy’n gallu symud yn rhydd oblygiadau enfawr o ran sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu yn y blynyddoedd i ddod.

Y lle gorau i ti deithio?

Cwestiwn anodd. Mae’r Western Cape yn Ne Affrica a Vancouver Island yn British Columbia wedi bod yn uchafbwyntiau i mi.

Beth yw dy sgiliau allweddol?

Cyfuno dull creadigol â chreu a darparu cynllun strwythuredig sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Send me an email:
Find me on:

Sign up to our newsletter and be the first to hear about news and events from BIC Innovation

This website uses cookies to give you the best user experience. If you choose to continue using this website, you agree to our use of cookies.