Gyrfaoedd

Am ymuno â’r tîm?

Mae arloesedd wrth wraidd yr hyn a wnawn. Rydym yn dod â syniadau newydd, ffyrdd newydd o weithio ac wrth ein bodd yn herio’r drefn. Os ydych chi’n unigolyn arloesol a blaengar, cysylltwch â ni, neu edrychwch ar ein cyfleoedd penodol isod:

Arbenigwr Arloesi a Thwf, Cyflog £45,000 - £55,000 y flwyddyn

Rydym yn chwilio am Arbenigwr Arloesi a Thwf sydd ag arbenigedd penodol mewn Marchnata Strategol i ymuno â'n tîm arbenigol.

Fel Arbenigwr Arloesi a Thwf byddwch yn atebol i'r Pennaeth Cyflenwi Cleientiaid. Byddwch yn cefnogi rhai o'r busnesau bach a chanolig mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru ac yn canolbwyntio ar helpu cwmnïau i elwa ar gyfleoedd cenedlaethol a byd-eang er mwyn datblygu ymhellach.

Fel aelod allweddol o'n tîm arbenigol, bydd gofyn i chi fod yn hyfforddwr, mentor, ffrind beirniadol a hyrwyddwr i gwmnïau cleientiaid arbennig.

Cysylltwch â ni

Rheolwr Gweithrediadau, Cyflog £35,000 - £45,000 y flwyddyn

Rydym yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau a fydd yn atebol i'r Cyfarwyddwr Gweithredol sydd â chyfrifoldeb strategol ac adrodd i'r Bwrdd, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod agweddau gweithredol ar redeg BIC o ddydd i ddydd yn effeithlon ac yn effeithiol, gan leihau risgiau, osgoi gwastraffu adnoddau a chefnogi proffidioldeb cyffredinol y busnes.

Eich rôl fydd nodi, archwilio a gweithredu agweddau ar broses a chyflawni ar gyfer enillion effeithlonrwydd / cynhyrchiant a nodi ac archwilio offer a systemau gweithredol newydd a allai fod o fudd i'r busnes.

Byddwch yn gyfrifol am weithredu gwelliannau proses ar draws y meysydd gweithredol a ganlyn: QMS, H&S, CRM, Cyfathrebu Mewnol ac adnoddau TG gyda ffocws ar welliant parhaus.

Darganfyddwch fwy

Rheolwr Rhanbarthol Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru, Cyflog £50,000 - £ 55,000 pro rata

Rydym yn bartner cyflenwi ar gyfer Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru, ledled Cymru. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar helpu busnesau bach a chanolig Bwyd a Diod Cymru i oroesi argyfwng uniongyrchol Covid-19, yna i sefydlogi'r busnes a'i leoli i gynyddu; ar gyfer busnesau bach a chanolig bwyd a diod sydd wedi gweld mwy o archebion yn ystod y pandemig, yn eu helpu i gynyddu mewn ffordd gynaliadwy.

Bydd Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru yn helpu busnesau bwyd a diod uchelgeisiol Cymru i gynyddu mewn ffordd gynaliadwy trwy gynyddu dealltwriaeth o gyllid, rheoli risg, strategaethau graddfa i fyny ac arallgyfeirio, gan alluogi aelodau i gynnig cyfleoedd cyflogaeth bellach.

Gan adrodd i Reolwr y Rhaglen Clwstwr, fel Rheolwr Rhanbarthol Clwstwr, byddwch yn hyrwyddwr sector bwyd a diod Cymru ac arfer gorau cynyddu, gan gyflawni'r rhaglen ymgysylltu Clwstwr.

Opsiwn i weithio gartref, gydag ymweliadau i gwrdd â chleientiaid ac â'r swyddfa BIC Innovation agosaf yng Ngogledd neu Dde Cymru yn ôl yr angen.

Darganfyddwch fwy