Rydym yn Cyflymu Tŵf

Rydym yn grymuso busnesau i uwchraddio’n well, uwchraddio'n gyflymach ac uwchraddio'n ddoethach

Gall uwchraddio deimlo fel gyrru drwy’r anialwch. Er mwyn llwyddo mae angen tanwydd, offer, pobl a chyfeiriad arnoch. Heb hynny mae’n debyg y bydd methiant yn anochel. Mae yna lawer o gynhwysion hanfodol er mwyn sicrhau twf cynaliadwy i’ch busnes, a dyna’r fenter fwyaf amlddisgyblaethol y gall unrhyw gwmni wneud. Ydych chi ar y trywydd iawn i gyrraedd eich cyrchfan?

Presenting notes to team

Ewch â'ch twf i'r lefel nesaf.

Mae twf organig yn canolbwyntio ar gynhyrchu mwy a chynyddu gwerthiant wrth ehangu er mwyn hwyluso’r twf hwn, er enghraifft, prynu offer newydd, neu gyflogi mwy o staff. Er bod y busnesau mwyaf llwyddiannus yn profi twf dros amser, mae uwchraddio’n dasg anoddach o lawer i’w gyflawni.

Mae yna lawer o wahaniaethau rhwng twf ac uwchraddio. Yn y bôn, mae tyfu’ch busnes yn golygu eich bod chi’n gallu delio â thwf sylweddol gyda chostau ychwanegol cynyddrannol yn unig. Mae busness sy’n uwchraddio yn fusnes twf uchel sy’n edrych i fynd â’u tyfiant i’r lefel nesaf. Yn gyffredinol, diffinnir tyfiant uchel fel cwmni sydd wedi sicrhau twf o 20% neu fwy mewn cyflogaeth neu drosiant flwyddyn ar ôl blwyddyn am o leiaf dwy flynedd. Beth bynnag fo’ch uchelgeisiau twf, gall ein tîm eich tywys ar eich taith.

Sut allwn ni eich helpu:

01.

Denu Buddsoddiad

Mae busnes sy’n tyfu yn aml yn gofyn am fuddsoddiad i gefnogi ei uchelgeisiau twf. Ond i fusnesau llai gall hyn fod yn frawychus. Rydym yn gweithio gyda chi i archwilio opsiynau buddsoddi a darparu cyngor ar sut i ddenu’r buddsoddiad hwnnw.

02.

Gwell Ymwybyddiaeth Ariannol

Cyllid yw asgwrn cefn unrhyw fusnes. Mae gwybodaeth gyfrifeg gywir yn helpu tyfiant trwy’r gallu i wneud penderfyniadau mwy gwybodus. Mae ein tîm o gyfrifwyr ar gael i’ch helpu i strwythuro gweithdrefnau cyfrifyddu sy’n hwyluso dadansoddi, sylwi ar dueddiadau a chynllunio busnes.

03.

Blaenoriaethu meysydd allweddol ar gyfer twf

Tra’ch bod chi’n adnabod eich busnes yn well nag unrhyw un arall, gofynnwch, a oes gennych chi’r amser neu’r profiad i edrych ar eich systemau a deall yr hyn maen nhw’n ei ddweud wrthych chi? Gyda data integredig gallwn eich helpu i wneud y penderfyniadau gorau i dyfu.

Rydym yn gweithio gyda busnesau sydd ag uchelgais i dyfu neu uwchraddio

Uwchraddio yw’r fenter fwyaf amlddisgyblaethol y gall unrhyw gwmni ei wneud. Mae gan ein harbenigwyr twf ac uwchraddio cyfoeth o wybodaeth ac maent wedi rheoli prosiectau uwchraddio trawsnewidiol o bob lefel, ar gyfer busnesau mawr a bach, ar draws sawl diwydiant.

Gall ein harbenigwyr tyfiant helpu eich tîm rheoli i ganolbwyntio ar y camau nesaf sydd eu hangen ar gyfer tyfu. P’un a yw’r gefnogaeth honno’n dod trwy arweinyddiaeth uwchraddio, cefnogaeth i weithredu’ch cynlluniau twf neu helpu i oresgyn rhwystrau, gall ein tîm eich tywys ar eich taith i dyfu.

Rydym yn deall pa ddata sydd ei angen ar ein cleientiaid i wneud penderfyniadau gwell. Gyda data integredig, rydym yn helpu ein cleientiaid gyda rhagamcanion treigl, gwell systemau a phrosesau gwybodaeth, dangosyddion perfformiad allweddol, a chynlluniau i ehangu a thyfu. Rydym yn sicrhau bod systemau gwybodaeth ein cleientiaid yn addas ar gyfer uwchraddio.

1. Cynlluniau Twf
 • Arweinyddiaeth uwchraddio
 • Gweithredu cynlluniau twf
 • Goresgyn rhwystrau
 • Datrys Problemau
2. Cyfrifon Rheoli
 • Dylunio a gweithredu systemau
 • Defnyddio data a gwybodaeth
 • Datblygu DPA
 • Rhagamcanion treigl
3. Ymwybyddiaeth Ariannol
 • Cadw llyfrau
 • Cyllidebu a rhagweld
 • Gwella ymwybyddiaeth ariannol
 • Hyfforddiant
4. Denu Buddsoddiad
 • Archwilio opsiynau buddsoddi
 • Nodi cyfleoedd cyllido
 • Sicrhau eich bod yn barod am fuddsoddiad

Heriau y gallwn ni eu datrys:

01.

Rydym yn bwriadu cynyddu cynhyrchiant ond mae angen inni fuddsoddi mewn peiriannau newydd. Sut dylen ni fynd ati i godi arian?

Gwelwch: Torri Tir: Codi arian ar gyfer cynhyrchu mwy

02.

Wrth i fy nghwmni dyfu, mae angen i mi wybod beth sy’n digwydd o hyd. Sut y gallwn ddatblygu system gwybodaeth reoli sy’n fy hysbysu?

Gwelwch: Torri Tir: Gwireb twf busnes – gall y bos ddim gwneud popeth!

03.

Sut dylwn i fod yn strwythuro fy musnes? A ddylwn i fod yn fusnes corfforedig neu anghorfforedig?

Gwelwch: Torri Tir: Corfforedig neu anghorfforedig – y wybodaeth

Ein Harbenigwyr Twf ac Uwchraddio:

Mae ein tîm Twf Busnes yn arbenigwyr rheoli profiadol wedi darparu ‘pwynt trosglwyddo’ i nifer o gwmnïau mewn ystod eang o sectorau gan eu helpu hyd at eu cam datblygu nesaf.

Finance Director
Rheolwr Rhaglen – Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy
Innovate UK Scale-up Director
Arbenigwr Arloesi a Thwf
Siaradwch â'n tîm

Gadewch inni drafod eich gofynion

Rydyn ni am i chi gael y gorau o’ch cefnogaeth, felly byddwn ni bob amser yn sicrhau eich bod chi’n derbyn y gefnogaeth wedi’i theilwra i’ch helpu chi i gyrraedd eich nodau. Os ydych chi’n gymwys i gael cefnogaeth trwy raglen wedi’i hariannu byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi.

We work with