Rhaglenni a Ariennir a Phartneriaid

Cefnogaeth i'ch busnes, wedi'i ariannu gan fentrau'r Llywodraeth, a ddarperir gan ein harbenigwyr...

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau’r sector cyhoeddus i ddarparu sawl rhaglen a menter twf busnes sydd wedi’u hariannu er mwyn cefnogi twf economaidd.

Os ydych chi’n gymwys i gael cefnogaeth trwy un o’n rhaglenni a ariennir, byddwn yn gadael chi wybod. Mae cymhwysedd ar gyfer y rhaglenni a gyflwynwn yn amrywio, ond byddwn yn rhoi cyngor ar y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer eich heriau unigol.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y rhaglenni penodol trwy’r gwefannau isod.

Ein rhaglenni:

Barod am Fuddsoddiad (Bwyd a Diod)

Cefnogaeth i ddatblygu systemau gwybodaeth ariannol yn unol â thwf busnes ac i ddod o hyd i gronfeydd i gefnogi’r twf hwnnw. Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae’r rhaglen hon yn agored i Fusnesau Bwyd a Diod yng Nghymru:

Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy (Bwyd a Diod)*

Wedi’i gynllunio ar gyfer busnesau bwyd a diod o Gymru sydd ag uchelgais i dyfu, mae’r clwstwr yn cefnogi busnesau i fynd i’r afael â heriau allweddol trwy ddarparu mynediad i ddatblygu arbenigedd am ariannu, mynediad at gyllid, cynhyrchu / cynhyrchiant a gwybodaeth reoli.

*Ariannir y prosiect hwn drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig Cyflwynir gan BIC Innovation.

Rhaglenni rydym yn bartneriaid ynddynt:

Innovate UK Business Growth (Innovate UK EDGE yn flaenorol)

Wedi’i ddarparu gan dîm profiadol o arbenigwyr arloesi a thyfu sydd ag ystod eang o arbenigedd busnes, mae gwasanaethau Innovate UK Business Growth (Innovate UK EDGE yn flaenorol) yn darparu cefnogaeth wedi’i theilwra sy’n canolbwyntio ar arloesi, rhyngwladoli a thyfu. Yn agored i fusnesau bach a chanolig uchelgeisiol, arloesol sydd am dyfu.

Ariannwyd gan Innovate UK

SMART

Mae SMART Innovation yn cynnig cyngor ac ymgynghoriaeth arbenigol i fusnesau yng Nghymru. Mae’n cynnig diagnosteg cynhyrchiant neu ddylunio ac yn cynnig gweithredu argymhellion lle bo hynny’n briodol.

Ariannwyd gan Lywodraeth Cymru

Future Foods (Bwyd a Diod)

Nod Future Foods yw darparu arbenigedd mewn gwyddor bwyd, ymchwil a datblygu ar dechnoleg a maeth i fusnesau bwyd a diod uchelgeisiol sy’n cydgyfeirio yng Nghymru – busnesau sy’n ceisio datblygu cynhyrchion iach i’r farchnad. Dewch o hyd i ystod o arbenigwyr academaidd ac arbenigwyr eraill ym meysydd maeth, bwyd a diod.

*Ariennir y prosiect hwn trwy Gronfa Datblygu Gwledig Ewrop (ERDF) a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gyflwynir trwy Brifysgol Aberystwyth a BIC Innovation trwy’r clwstwr NutriWales.

AHFES (Bwyd a Diod)

Mae prosiect yr Atlantic Area Healthy Food EcoSystem yn anelu i helpu busnesau bwyd a diod bach a chanolig o Gymru i ddatblygu cynhyrchion newydd, iachach trwy ddarparu hyfforddiant a gwasanaethau arloesi.

Ariannwyd gan Interreg

ValuSect (Bwyd a Diod)

Nod consortiwm ValuSect yw cryfhau cydweithredu ac ecsbloetio’r ymchwil ar bryfed fel adnoddau ar gyfer datblygu cynhyrchion bwyd sydd bron wedi’u gorffen.

Ariannwyd gan Interreg

Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru

Mae gan ein tîm o ymgynghorwyr bwyd amaeth sgiliau ac arbenigedd technegol, gweithredol, masnachol a strategol y maent wedi’u datblygu ers blynyddoedd o weithio ar lefelau uchel o fewn y diwydiant bwyd. Maent yn gweithio gyda Bwyd a Diod Cymru i ddarparu ystod o gymorth wedi’i ariannu megis cymorth allforio, barod i fuddsoddi ac ymchwil i’r farchnad

Sgiliau Bwyd Cymru (Food & Drink)

Mae’r rhaglen yn cynnig mynediad (sydd wedi’i ran-ariannu) i hyfforddiant ar gyfer busnesau bwyd a diod o Gymru, er mwyn sicrhau bod gan weithwyr mewn busnesau bwyd a diod y sgiliau a’r hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes. Rydym yn darparu hyfforddiant megis allforio, arweinyddiaeth, rheolaeth, gweithgynhyrchu, gweithrediadau a chyllid.

We work with