RYDYN NI'N TRAWSNEWID PERFFORMIAD

Rydyn ni'n dod â'n profiad a'n hangerdd i'ch busnes gydag un bwriad: eich helpu chi i ddatgloi'ch potensial llawn.

Mae cynhyrchiant uwch yn golygu llai o gost, mwy o allbwn a defnydd effeithiol o adnoddau. Rhywbeth rydyn ni i gyd eisiau cyflawni ac yn hanfodol mewn unrhyw farchnad gystadleuol. Mae’r cyfle i newid er gwell i’w weld o’n cwmpas yn gyson megis gwella ansawdd, cyflymder neu gost. Ond, gall darganfod y cyfleoedd hynny fod yn anodd o ddydd i ddydd… Mae’n amser edrych ar y darlun ehangach.

Ffordd newydd o weld pethau

Mae’n rhaid cytuno gyda geiriau Dr. Grace Hopper: “The most dangerous phrase in the English language is ‘we have always done it this way “ O wybod hyn, ein man cychwyn ni yw i ofyn y cwestiwn yn wrthrychol “sut allwn ni wneud hyn yn well?”

Wrth gwrs, gall newid fod yn amhrisiadwy i fusnes, ond mae’r gallu i reoli newid yn her gymhleth. Os yw ymgais i newid yn methu, mae’n debyg y rheswm yw oherwydd bod busnes yn methu â deall deinameg newid. Mae’n natur ddynol i ganolbwyntio ar agweddau negyddol newid. Nid yw’n hawdd newid arferion a phatrymau ac mae angen cefnogaeth ddiwyro gan y tîm cyfan. Rydyn ni’n dod â phâr o lygaid ffres a’n profiad perthnasol o’r diwydiant ar gyfer edrych ar bethau mewn ffordd newydd.

Sut allwn ni eich helpu:

01.

Dod yn fwy ystwyth

Mae gwell prosesau yn arwain at fusnes mwy ystwyth. Mae gan ein tîm o arbenigwyr flynyddoedd lawer o brofiad o gynghori ar ddylunio a chynllun ffatri, cynnal adolygiadau diagnostig, darparu cefnogaeth gweithgynhyrchu darbodus a gweithredu arloesedd prosesau

02.

Denu mwy o gwsmeriaid

Gall weithredu systemau ansawdd cynlluniau twf, arwain at fwy o elw, mwy o gwsmeriaid a llai o wastraff. Rydym yn gweithio’n agos gyda chi i ddylunio a gweithredu systemau rheoli ansawdd sy’n cefnogi cynlluniau twf.

03.

Gwella’ch diwylliant gweithio

Mae gweithlu medrus sydd â’r cymhelliant i sicrhau twf yn hanfodol mewn unrhyw farchnad gystadleuol. Eich pobl chi yw’ch ased mwyaf gwerthfawr. Gallwn weithio gyda chi i nodi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ac i baratoi’ch gweithlu ar gyfer newid.

Ffrind gonest: dim ofn i herio’r drefn

Rydym yn herio rhagdybiaethau ac yn cynnig awgrymiadau yn seiliedig ar arferion gorau’r diwydiant, gan roi’r amser a’r adnodd i chi feddwl drwyddynt, ymchwilio a datblygu cynlluniau gweithredu gyda chylchred o welliant cyson.

Mae ein tîm profiadol yn cynnwys ystod eang o arbenigwyr sydd wedi gweithio ar draws sectorau i drawsnewid prosesau gweithredol. O weithwyr proffesiynol AD i gynghorwyr cynllun ffatri medrus. Mae ein harbenigwyr hefyd yn brofiadol mewn ystod o safonau achrededig, gan gynnwys ISO 9001, BRC, a SALSA.

1. Gwella diwylliant gwaith
 • Rheoleiddio a chydymffurfio
 • Dylunio a gweithredu system AD
 • Archwiliadau polisi
 • Rheoli Newid
2. Datblygu Tîm
 • Archwiliad sgiliau a dadansoddiad anghenion hyfforddi
 • Datblygu Talent
 • Aliniad Arweinyddiaeth
 • Rheoli Perfformiad
3. Systemau Safonol
 • Dylunio a gweithredu system
 • Rheoleiddio a chydymffurfio
 • Achrediadau
 • Sefydlu rheolaethau gweithredol
4. Proses Arloesol
 • Cymorth gweithgynhyrchu darbodus
 • Cynllun a dyluniad ffatri
 • Archwilio, dylunio a gweithredu prosesau
 • Adolygiadau diagnostig

Heriau y gallwn ni eu datrys:

01.

Rydym yn fusnes bach gyda chyllideb gyfyngedig, sut gallwn gefnogi lles ein tîm?

Gweler: Iechyd Meddwl a Lles – pam mae angen iddo fod ar frig yr agenda fusnes

02.

Sut y gallaf reoli ein data cwsmeriaid yn fwy effeithlon fel ein bod yn gweithio’n gallach, ac yn gallu gweithredu strategaethau monitro a datblygu?

Gweler: 5 ffordd y gall system CRM eich helpu i dyfu eich busnes

03.

Mae gennym swydd wag i’w lenwi ond does dim diddordeb yn ein hysbyseb swydd. Beth allwn ni wneud i wella?

Gweler: Beth sy’n gwneud hysbyseb swydd da?

Ein Harbenigwyr Gweithrediadau a Chynhyrchiant:

Mae gennym dîm o reolwyr gweithredol profiadol sy’n arbenigo mewn ystod eang o arbenigeddau ar draws sawl sector ac sy’n cefnogi busnesau yn rheolaidd i drawsnewid eu perfformiad i gefnogi twf.

Senior Innovation and Growth Specialist
Uwch Arbenigwr Arloesi a Thwf ac Uwchraddio
Arbenigwr Arloesi a Thwf
Siaradwch â'n tîm

Gadewch inni drafod eich gofynion

Rydyn ni am i chi gael y gorau o’ch cefnogaeth, felly byddwn ni bob amser yn sicrhau eich bod chi’n derbyn y gefnogaeth wedi’i theilwra i’ch helpu chi i gyrraedd eich nodau. Os ydych chi’n gymwys i gael cefnogaeth trwy raglen wedi’i hariannu byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi.

We work with