I FUSNESAU

Dysgu newid er mwyn tyfu

Sut rydyn ni'n gweithio gydag asiantaethau'r sector cyhoeddus?

Ein Proses

Er fod pob un o’n prosiectau yn unigryw ac yn cynnig cefnogaeth sydd wedi’i deilwra ar eich busnes chi, mae gennym ni ddull sydd eisioes wedi’i brofi. Mae ein prosesau achrededig ISO 9001 ar waith i sicrhau eich bod yn cael y canlyniadau yr ydych yn eu haeddu. Dyma beth allwch chi ei ddisgwyl wrth gychwyn ar eich taith gyda ni:

01.

Adnabod

O’ch cyfarfod cyntaf gyda ni, fe fydd ein brwdfrydedd a’n diddordeb yn amlwg. Byddwn yn dod i’ch adnabod, ac yn deall eich anghenion, eich bwriadau a’ch heriau. Mae cyswllt cychwynnol fel arfer trwy e-bost, ffôn neu alwad rithiol lle byddwn yn archwilio’ch gofynion.

02.

Trywydd

Rydym yn gwybod bod anghenion pawb yn wahanol. Byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â’r tîm sydd fwyaf cymwys ac addas i’ch heriau chi. Yn yr un modd, os ydym yn teimlo nad ni yw’r bobl iawn i’ch helpu, byddwn yn gwneud ein gorau i’ch cyfeirio at y gefnogaeth berthnasol.

03.

Trylwyr

Os ydych yn penderfynu eich bod am weithio gyda ni, byddwn yn trefnu sesiwn holi manylach. Byddwn yn eich holi’n drylwyr am eich anghenion ac yn anelu at gael dealltwriaeth fanwl o’ch heriau. Dyma le byddwn yn diffinio cwmpas y prosiect, yn gosod amcanion ac yn cyflwyno targedau allweddol.

04.

Dechrau ar eich taith

Gyda chynllun o gefnogaeth bellach ar waith, rydyn ni’n dod â’n hangerdd, ein harbenigedd a’n datrysiadau i’ch busnes chi. Rydyn ni wrth ein boddau yn torchi ein llewys a mynd at wraidd yr her. Fel ffrind beirniadol, does dim ofn gennym ni i herio’r drefn. Wedi dweud hynny, fe fyddwn bob amser yn cynnig atebion ymarferol i chi, wedi’u teilwra i anghenion eich busnes.

05.

Gwreiddio, Meithrin, Tyfu

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chi fel aelodau estynedig o’ch tîm, gyda’r un angerdd i chi lwyddo a ffynnu. Wrth i’ch busnes barhau i dyfu bydd uchelgeisiau a chyfleoedd newydd yn dod i’r amlwg. Byddwn yn barod I addasu ein cefnogaeth I adlewyrchu heriau newydd. Byddwn yno pan fyddwch ein hangen – gallwch chi ddibynnu arnom fel eich ffrind beirniadol.

Os oes angen help arnoch i ddewis y gwasanaeth cywir i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf, rhowch alwad i’n tîm heddiw.

Rydym yn credu mewn newid

Os ydych chi’n tyfu busnes neu’n edrych i weithredu newid, byddwch eisioes yn gwybod nad yw’n dod heb ei risgiau a’i heriau. Ond, mae newid hefyd yn dod â chyfleoedd, gwytnwch, a dyfodol mwy disglair.

Gallwn eich helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn yn uniongyrchol, trwy weithio gyda chi i ddarparu atebion sydd wedi’u teilwra er mwyn goresgyn y rhwystrau o dyfu. Bydd hyn yn eich galluogi i fwynhau eich taith twf gyda brwdfrydedd a chyffro a llai o risg.

Arloesi ac Ymchwilio a Datblygu
Rydym yn hyrwyddo arloesedd
Trowch eich syniadau yn realiti masnachol trwy ddatblygu a gweithredu strategaethau ymchwilio a datblygu cadarn, drwy ddefnyddio ein hoffer a’n technegau arloesi dibynadwy.
Cynllunio a Strategaeth
Rydym yn adeiladu strategaethau
Dewch â chreadigrwydd i’ch meddwl strategol, blaenoriaethwch eich syniadau a defnyddiwch y syniadau hynny er budd i’ch busnes, fel eich bod nid yn unig yn gallu goroesi, ond yn ffynnu hefyd.
Gweithrediadau a Chynhyrchedd
Rydyn ni'n trawsnewid perfformiad
Cyraheddwch eich potensial gyda diagnosis, dylunio a gweithredu proses arloesedd a fydd yn cynyddu eich cynhyrchiant ac yn gwella perfformiad.
Rhyngwladol
Rydyn ni'n archwilio marchnadoedd newydd
Strwythurwch eich busnes ar gyfer twf byd-eang trwy gysylltu â’r partneriaid cywir, adeiladu cadwyni cyflenwi effeithiol a diffinio’ch strategaethau mynediad i’r farchnad.
Marchnata a Chyfathrebu
Marchnata a Chyfathrebu
Trowch eich uchelgais busnes yn strategaethau marchnata effeithiol, nodwch ac eglurwch eich gwerthoedd, diffiniwch eich cynulleidfaoedd, a mynegwch y negeseuon allweddol.
Tŵf ac Uwchraddio
Rydym yn cyflymu tŵf
Sicrhewch fod eich busnes yn addas trwy weithredu cynlluniau twf strategol sy’n eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau gan sicrhau bod eich busnes yn barod ar gyfer buddsoddi.
Rhaglenni a Ariennir

Cefnogaeth sydd wedi'i deilwra ar gyfer eich busnes chi drwy raglenni wedi'u hariannu, a ddarperir trwy ein tîm o arbenigwyr…

Mae rhai o’r gefnogaeth rydym yn ei ddarparu ar gael trwy raglenni a ariennir. Os ydych chi’n gymwys i gael cefnogaeth trwy un o’n rhaglenni a ariennir, cewch wybod ganddom.

We work with